Stiby

Pastorat: Stiby och Ö Vemmerlöv
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Stiby
1952-1968 Tommarp
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

Storskifte: "Storskifts delning. Ingen försig gådt" [år 1762]
Enskifte: Stiby 1804

Byordningar:
Stiby byordning upprättad 1739 och stadfäst 1740 7/2
Komstad hade ingen byordning 1778

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 119-120. 1991
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.147. 1981

Kyrkoböcker (Riksarkivet)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (Riksarkivet)
Lysningar och vigslar 1733, 1735-1741 (Skriftserie 1)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Stiby Sokn och By har:

Skatte 2. 1/6 till Smedstorp 1. 2/3
Crono indelt 2 giöra arbete till Smedstorp
Prästegård 1. 1/24  
Kyrcko 1. 5/8 Lunds Domk. 3/4, Socknekyrckan 7/8 som giöra arbete till Smedstorp
Klåckarebohl 1/3  
Hospitals 23/24 Christ. hosp. 17/24, Lunds hosp. 1/4
Utsokne Frällse 1. 13/24 Giärsnäs 1. 1/6, klåck. Ek 3/8
Gatehus 19    

God och tillräckelig åker men swag äng.

Komsta har:

Crono indelt 2. 1/16 till Smedstorp
Utsokne Frällse 1. 3/8 Giärsnäs 1. 1/4, Åboen 1/8
Kyrcko 3/16 Sokne kyrck. hörer till Smedstorp
Qwarn Skatte 1    
Gatehus 15   1 till Smedstorp

God åker, äng och muhlbete

Soknen har 48 st. hemmansbrukare och giör ett Regalt Pastorat.

Skatteköp
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Komstad nr 1, en kvarn 1759 nov 19, skattebrev
Komstad nr 2, 3/16 mtl 1871, se Länskungörelse nedan
Komstad nr 10, 3/16 mtl 1815 september 27, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 12, 3/16 mtl 1812 augusti 18, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 13, gatehus 1873, se Länskungörelse nedan
Komstad nr 15, 3/16 mtl 1812 augusti 18, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 16, 1/8 mtl 1817 maj 1, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 17, 3/16 mtl 1812 oktober 23, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 18, 3/16 mtl 1812 oktober 23, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 19, 3/16 mtl 1812 augusti 18, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 20, 1/16 mtl 1812 augusti 4, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Stiby nr 2, 5/32 mtl 1794 apr. 3, kvittens i landskontoret
Stiby nr 2, 5/32 mtl 1794 apr. 3, kvittens i landskontoret
Stiby nr 2, 5/16 mtl (skattevrak) 1847, skattebrev (AID: v566850.b1800)
Stiby nr 8, 3/16 mtl 1824, se Länskungörelse nedan
Stiby nr 8, 3/16 mtl 1870, se Länskungörelse nedan
Stiby nr 9, 1/4 mtl 1824, se Länskungörelse nedan
Stiby nr 9, 1/4 mtl 1869, se Länskungörelse nedan
Stiby nr 10, 1/4 mtl 1824, se Länskungörelse nedan
Stiby nr 10, 1/4 mtl 1870, se Länskungörelse nedan
Stiby nr 14, 5/64 mtl 1802 maj 28, kvittens i landskontoret
Stiby nr 18, 1/2 mtl 1760 dec. 15, skattebrev på 1/2 mtl
Stiby nr 19, 1/8 mtl 1796 maj 14, kvittens i landskontoret
Stiby nr 22, 3/16 mtl 1869, se Länskungörelse nedan
Stiby nr 23, 1/4 mtl – Lunds hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
Stiby nr 25, 1/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas)
Stiby nr 29, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)

***

"Pastoren i Stijby framlade någre Documenter ang:de N:o 13 i Stijby som är underlagt Prestegården derstädes, så är det skiedt effter konung C: 4:tj bref af d: 18 Junij 1632: vide et Tingzwitne af d: 13 och 27 febr 1633."

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:14 (1691-1693) Bild 152 / sid 2355 (AID: v117222.b152.s2355)

Militär indelning
Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
- Svabesholms kompani nr 34-35, 81-82 Borrby skvadron nr 99-100, Simrishamns skvadron nr 9-10
[Stamrullor: 1885-1903, 1904-1920, Stamrullor: 1885-1903, 1904-1920]

Södra Skånska Infanteriregementet:

Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 68-70, 91,108 [AID: v792654.b1090.s209 ]

 

Värnpliktiga i Stiby
Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
1866 1845     AID: v904559.b1660
1887 1866 Nr 7 - Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00292
1888 1867 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00194
1889 1868 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00437
1890 1869 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00198
1891 1870 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00228
1892 1871 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00176
1893 1872 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00213
1894 1873 Nr 7 - Ingelstads kompani    
1895 1874 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00085
1896 1875 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00128
1897 1876 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00112
1898 1877 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00104
1899 1878 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00121
1900 1879 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00112
1901 1880 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00159
1902-1950 1881-1930     https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Stiby socken
Socknen hade enligt indelningen att välja nämndeman efter Måns Bosson i Komstad och valde då han den 12/10 entledigats, Måns Andersson, Komstad; därefter:

Nils Nilsson, Stiby, vald 1851;
Nils Månsson, n:r 17 Komstad, vald 17/7 1859;
Lars Andersson, n:r 14 Stiby, vald 19/4 1870;
Jöns Persson, Stiby, vald 18/12 1896;
Ola Nilsson, n:r 1 Stiby, vald 3/8 1900;
Nils Persson, Komstad, vald 21/10 1912;
Andreas Andersson, Stiby, vald 30/5 1916;
Ola Nilsson, Stiby, åter vald 8/5 1922, och innehar fortfarande befattningen (1926).Stiby socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Under Arende till Smedstorp 1 Stijby: Nils Nilsson 2/3 Har 4 g:le huusläng:r fattas Tak hielper sigh
-”- 2 Anders Månss: nu Anders Anderss: 5/8 Har 3 små huusläng:r Uthfattigh [AID: v384839.b7730]
Lars Johanss: Hiorth Uthfrälse 3 Johan Frantzon 3/8 Fins 2 små förfalne huus stompar
[AID: v98386a.b13140, v98384a.b790]
Dombkyrckians i Lund 4 Nils Åckesson Ibruch ¼ Afhyst uthi 7 Åhrs tijdh
Klåckarebohligh Niuther frijth 5 Degnebohligen 1/3 Fins 2 stycken små huuslängiar
Prästestombnen 6 Präste Gårdhen 2/3 Består af 3½ g:le huuslängior
Arende till Smedstorp 7 Hans Åckesson ½ Har 3½ st: husl: hielper sigh lijtet
[v98386a.b13140, v331250.b9580, v98384a.b790, v331250.b9580, v461321.b940]
Dito till Smedstorp men landgille till kyrckian 8 Nils Åckesson 1/3 Har 4 g:le huusläng:r wedh macht
Till Smedstorp Dito 9 Jöns Pehrsson 3/8 Fins Ett stycke husl: bonden Uthfattigh
-”- 10 Mårten Madtzon 3/8 Har 3 st: husl: bonden Uthfattigh
Cronans Ograverat 11 Gathehuus Lasse Påhlsson
Dito Nils Hus
1 Een ödhetompt warit afhyst
I 20 Åhrs tijdh warit här till
Ut supra till Smedstorp 12 Christen Christensson 3/8 Nyligen blef:n ödhe och warit ett stycke som ähr bordtkomit ähr aldehles afhyst
Underlagdt Prästegården 13 Måns Åttesson 3/8 Afhyst och Ibruch
Till Smedhstorp 14 Pehr Truedtzon 5/8 Fins 3 huusläng:r bonden fattig
-”- 15 Gathehuus Per Erlansson 1 En g:l huuslänga åboen Uthfattigh
Clas Wichmans Frälse 16 Olof Lasson nu Johan Ström 2/3 Fins 3 stycken g:le förfal: husläng:r
Dombkyrckians i Lundh 17 Ingeman Pehrsson ½ Har 4 g:le dollige huus bonden fattigh
Under Arende till Smedstorp 18 Nils Isachsson Ibruch af
Hans Lasson och Lasse Clemetzon
½ Afhyst i 30 Åhr
-“- 19 Anders Rasmusson 3/8 Fins 3 stycken g:le förfal: huus ödhe och obrukadt
-”- 20 Håckon Andersson och Nils Nilss: ½ Fins een lijten länga och stompe ruinerat
Dito ödhe och obrukadt
-”- 21 Jöns Nilsson 3/8 Har 2 små husläng:r den ena ruinerat. Dito ödhe [AID: v98386a.b13290]
Dito till Smedstorp men landg:le till kyrckian 22 Olof Håckonsson Ibruch ¼ Een lijten stompe huslänge förfallet, bonden på een annan gårdh
Lundhe Hospitalet 23 Hans Lasson 3/8 Har 4 stycken g:le huus tembl: wedh macht [AID: v384776.b766]
Till Smedstorp 24 Andhers Månsson Åtte ½ Halfwa gårdhen 1683 Afbrändt finns 2 stycken husl: bonden fattigh [AID: v384839.b7740]
Till Christianstadz Hospit: 25 Olof Håckonsson 1/3 Består af 4 husl: hielper sigh
Till Giärsnähs 26 Gathehuus: Staphan Håckonss: 1/8 Ett stycke husslängia fattig
-”- 27 Ingwar Swensson -”- Dito ett st:n apart bygdt, Uthfattigh
-”- 28 Olof Clemetzon och Jöns Lass: 1/8 Een huslänge Uthfattig
Christianstadz Hospital 29 Lasse Clemetzon 3/8 Består aff 4 husl: wedh macht
Fru Sophia Amalja Rosenkrantz 30 Måns Erlandsson 3/8 Har 2 små stomp:r husl: fattigh
Cronans Ograverat 1 Comsta qwarn:
Mårten Madtzon
1/8 Een qwarn tillfinnes 3 stomper hus Åboen fattigh
Hr Billingskiöldz 1 Comsta byy:
Åcke Smedh
1/8 Har 3 små husläng:r wedh macht
Till Smedstorp men Ordinarie till kyrckian 2 Arne Frantzon 1/3 Warit på Rothe Frijheeth Uptaget. Een stompa huusl: fattigh
Hr Billingskiöldz 3 Mårten Madtzon Ibruch 1/8 Fins 1 golfz hus bröstfeldigh
-”- 4 Anders Ollss: Skomakare 1/8 Ett stycke hus bröstfeldigt ödhe och obrukadt
Till Smedstorp 5 Håckon Anderss: ett huus 1 Fins 2 små stomper huusl: Uthfattig
-”- 6 Måns Nilsson 1/3 Fins 2 små stycken huusläng:r Uthfattigh
Dito Billingskiöldz 7 Måns Ollsson 3/16 Ett stycke huusl: fattigh bondhe
-”- 8 Michell Nilsson 3/16 Dito ett Elaket stycke hus gandske förarmadt
-”- 9 Truls Swensson 1/8 Ett stycke länge hielper sigh
Till Smedstorp 10 Pehr Madtzon 1/3 Fins 2 små förfaln: husl: ödhe och obrukadt, Uthfattigh
Hr Billingskiöldz 11 Bonde Anderss: och Pehr Swenss: 3/8 ½ ödhe och finns 2 stomper g:le huus fattigh
Undher Arende till Smedstorp gårdh 12 Olof Joensson 1/3 Har 3 stomper husläng:r och förfal: fatig
-”- 13 Gathehuus Bengdt Ollsson 1 Ett lijtet g:l förfal: huus Uthfattig tiggiare
-”- 14 Anders Bengdtzon 3/8 Fins 2 stomper Elake huusläng:r Uthfattigh tiggiare
-”- 15 Lasse Arfwedtzon 3/8 Har 3 stomper husl: det eena Uthan tak hielper sigh lijtet
-”- 16 Gudmun Lasson och Nils Andersson ¾ Fins 2 dollige huuslängiar den eena Nils Uthfattigh
-”- 17 Jöns Clemmetzon 1/3 Een stompe förfal: husl: Uthfattig
-”- 18 Jöns Swenssons Änkia 1/3 Fins 2 stomper huusläng:r Uthfattigh
-”- 19 Jöns Andersson 1/3 Warit på Rothe Uptaget. Eeen stompa huusl: Uthfattigh
-”- 20 Esbiörn Andersson nu Nils Hambo 1/6 Har Eett Elaket och förfallit stompa huus, fattigh [AID: v384786,b7900 ,v384839.b7610; v384839.b7640]

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 67 / sid 62 ff (AID: v98462.b67.s62)Stiby, antal födda och döda åren 1694-1703:

Anno Födde Döde
1694 16 13
1695 11 10
1696 16 9
1697 13 14
1698 14 7
1699 12 7
1700 16 7
1701 13 11
1702 17 13
1703 17 15

Källa: "De Territorie Jerrestad" 1760 av Joachim Georg Alsing

Länskungörelser (Kristianstads län)
Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken "uppläses från predikstolen". Läs mer om kungörelser i "Ett massmedium för folket" av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

1811 23/8, -
Som Åboen Pehr Bengtsson i Hannas för sig och sin omyndige Broder Måns Bengtsson begärt, att få till Skatte inlösa Krono-Rusthållshemmanet N:o 10, Mantal 3/16delar Komstad under Stammen N:o 81 af Kongl. Södra Skånska Carabinier Regementet och Swabesholms Compagnie, belägit i Stiby Socken och Järresta Härad; Altså warder sådant härigenom kungjort, på det hwar och en, som tror sig äga lagligt fog till klander, må innom En månad efter Kungörelsens dag detsamma härstädes anmäla, då frågan i laglig ordning skall blifwa pröfwad och afgjord; men imedlertid åligger det Skatteköps Sökanden insända Bewis att denna Kungörelse blifwit å Predikstolarne i Häradet allmänneligen afkunnad.

1824 12/3, N:o 40
Hos mig hafwa åboerne Nils Persson, Måns Månsson och Enkan Eljena Olsdotter anmäldt sig att till Skatte inlösa Krono Hemmans delarne N:o 8 3/16 mantal N:o 9 1/4 mantal och N:o 10 1/4 mantal af Stiby Socken och Jerresta Härad. Den som emot denna sålunda wäkta Skatteköps fråga har något att anmärka, bör sådant härwid Lands-Contoirs Expeditionen skriftligen andraga med skäl och bewis dertill, innom en månad ifrån Kungörandet häraf, så framt han önskar att i målet warda hörd.

1824 25/5, N:o 151
Wid offentlig Auction, som förrättas af Kronofogden i Orten å Tingsstället Hammenhög den 13 instundande September, försäljes nedanneemnde för skuld i mättagne Fastigheter, neml. 1:o Utsockne Frälsehemmanet N:o 6 1/64 mantal Wranarp i Tommarps Sockn, tillhörigt Åboen Pehr Persson och wärderat till 350 R:dlr Banco och 2:o Kronoskatte Rusthållshemmanet N:o 24 5/8 mantal Stiby i Stiby Sockn af Jerrestads Härad tillhörigt Anders Håkansson och i wärde upskattadt till 266 R:dlr 32 ss. Banko. Om desse Hemmans beskaffenhet winnes uplysning af de wid Kronofogde-Contoiret befintlige Utmätnings och Wärderings förrättningar. Med tillträdet och Köpeskillingens erläggande förhålles efter lag; Men Intecknings Egare böra om Auctions åtgärden underrrättas, antingen mot bewis eller genom denna Kungörelses införande trenne gångor i allmänna Tidningarne, sista gången minst 14 dagar före Auctionen.

1824 8/7, N:o 196
Nemndemannen Pehr Perssons för skuld till Gästgifwaren Ramelius i mättagne Skatte-Rusthållshemman N:o 1 Ett Niondedels Mantal Stiby i Jerrestads Härad, kommer genom offentlig Auction som förrättas härstädes den 30 instundande October, att till den högstnjudande försäljas. Om Hemmanets beskaffenhet kan winnas underrättelse af den här förwarande Utmätnings Wärdering. Med Köpeskillingens erläggande och Hemmanets tillträde förhålles efter Lag; men wederbörande Intecknings-Egare böra om Auctions åtgärden underrättas, antingen emot bewis som wid Auctions tillfället företes, eller genom denna Kungörelses införande i allmänna Tidningarne Tr gånger, sista gången, minst 14 dagar före Auctionen.

1824 28/8, N:o 262
Enligt gjord anmälan har från Muraren Mårten Lungren i Komsta Kjette af Stiby Socken och Järrestad Härad dess minderårige Stjufson Pehr Olsson 15 år gammal, den 12 sistledne Julii olofoligen bortgått, utan att sedermera wid skedda eftersökningar kunnat återfinnas, och blifwer altså bemälte gosse Pehr Olsson härigenom efterlyst med befallning till Krono och Stadsbetjente att honom efterspana, wid anträffandet anhålla och här eller hos dess fader aflemna. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att äfwen låta efterlysa Pehr Olsson.

1834 4/10, N:o 137
Med anledning af Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets denna dag fattade beslut, kommer Stiby Kyrka tillhörige hemmanet N:o 22 3/16 dels mant. Stiby, beläget i Stiby Socken och Jerrestads Härad, att å Auction, som rörrättas här å Lands-Contoret och wid hemmanet Onsdagen den 3:dje nästk. Dec. kl. 12 på dagen, utarrenderas på Trettio års tid, räknad från midfastan år 1836 till samma tid år 1866, med de wilkor, som uptagas i uprättat project Contract, hwilket är att påse i Lands-Contoret och hos Kyrkoherden Wulffram i Stiby. Och warder till hugade speculanters underrättelse kungjort, att hemmanet, som innehåller 29 Tunne- 3 3/4 kappeland refwad Jord, hwilken blifwit uppskattad till 17 Tunne 21 3/4 Kappeland, är försedt med tillräckeliga och i förswarligt stånd warande åbyggnader, har 4 lass höhöstnad och särskild instängd Trädgård med flera Frugtträd, samt omkring ägorna full Stängsel af Jordwallar och stengård, som befinnes i någorlunda godt skick, skolandes blifwande arrendatorn wid Auctions tillfället aflemna till wederhäftigheten af Domaren i orten styrckt borgen för alla Arrende wilkorens upfyllande under de Fem första Arrende åren.

1836 ?/7, N:o 183
Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
Ingelstads och Jerrestads Härader
från Stiby Socken genom Herr Häradshöfding Falk 42 R:dr 20 sk. 8 r:st

1839 9/10, N:o 114
Måndagen den 11:te i nästa månad, kl. 12 på dagen, hålles wid Stiby Kyrka, i Järrestads härad, Entreprenad auction å nedtagning af gamla Thornhwalfwet med derunder warande pelare i andra delen af nämnde kyrka, jemte uppläggning af nytt brädhwalf, hwilket arbete är beräknadt till en kostnad af 233 Rdr 16 sk. b:co, i förslag, som hos församlingens Pastor kan påses. Arbetet, för hwars bestånd i Tio års tid wederhäftig borgen bör anskaffas, företages wid tjenlig årstid nästa år, och wid auctionen skeende anbud skola Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

1836 20/7, N:o 190
Natten emellan den 10:de och 11:te i denna månad, hafwa ur tjuder på marken bortstulits twenne hästkreatur, tillhörige Åboerne Måns Nilsson i Tommarp och Anders Jönsson i Stiby af Jerresta Härad, neml: från den förre, en brun Häst, 14 år gammal af krullig race, med en liten stiern under luggen och flera hwita hår på öfriga delen af pannan samt från den sednare, ett swart Sto 7 år gammalt, utan annat kännetecken, än att Mahn är till hälften afklippt och utgör såkallad ståndmahn; den eller de som tillrättaskaffa omförmälte Kreatur, eller meddela säkre upplysning om deras tillhåll, kunna af ägarne påräkne hederlig wedergällning.
Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län, anmodas wänligen, att en lika beskaffad efterlysning låta utfärda.

1841 27/11, N:o 370
Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att till den högstbjudande försäljas, neml.:
1:o. N:o 7 37/504 mtl och N:o 20 37/2016 mtl. Stiby, i Stiby socken och Jerrestads härad, på stället, den 3 Febr. kl. 11 f.m.

1844 27/12, N:o 140
Å nedannämnde Kronolägenheter hafwa inträffat och härstädes blifwit anmälde åboförändringar, hwilka härmed kungöras, neml.:
2:o.) Å Gatehuset N:o 13 Komstad, i Stiby Socken och Jerresta Härad, af Måns Persson öfwerlåtet på dess son Anders Månsson, emot 11 R:dr 5 sk. 4 r:st. banko.

1845 19/6, N:o 172
För domfäste skulder i mät tagne nedannämnde fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas, att, genom offentlige auktioner till de högstbjudande försäljas, nemligen:
6:o) Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 21 11/576 mantal Stiby, i Stiby Socken och Jerrestads Härad, på Tingstället den 4 Sept. kl. 10 f.m.

1846 24/3, N:o 32
Enligt wederbörligt beslut, kommer Stiby kyrka i Jerrestads Härad, att innewarande sommar undergå reparation, medelst rappning och hwitmening utwändigt, tegeltakets skällning och understrykning samt norra utbyggets förseende med nytt tak af koppar, för hwilket allt kostnaden är beräknad till 804 R:dr 29 sk. 4 r:st. banko. Werkställigheten af dessa arbeten, om hwilkas beskaffenhet närmare upplysning lemnas af vice Pastor Benzell i Stiby, utbjudes å entreprenad-auktion wid kyrkan Måndagen den Fjerde (4) nästkommande Maj kl. 11 förmiddagen, börande den derwid minstbjudande, hwilkas anbud dock Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas, aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för anbudens fullgörande och arbetenas bestånd i 10 år, äfwensom för det förskott å entreprenadsumman, som kan erhållas.

1846 27/5, N:o 184
Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter, komma å de dagar och ställen här utsättes, att till den högstbjudnade försäljas, neml.:
1:o Skatte Hospitalshemmanet N:o 23 1/16 m:tl. Stiby, i Stiby Socken och Jerrestads Härad, på Tingstället Hammenhög, dn 26 Aug. kl. 10 f.m.

1847 1/3, N:o 102
Genom entreprenadauktion, som Onsdagen den 32 i denna (Mars) månad kl. 1 på dagen på stället förrättas, upplåtes till den minstbjudande uppförandet och inredandet af ett Skolhus i Stiby under nu inmstundande sommar, 38 aln. långt och 18 aln. bredt, 4½ aln högt emellan fot och lejd, från grunden uppföres yttre muren af bränd och råsten till häften af hwardera slaget, hwartill kostnadsförslaget upptager en summa af Twå Tusende Sju Hundrade Tjugo (2720) R:dr 28 sk. R:gd. Ritning och kostnadsförslag finnes hos Kyrkowärden Anders Andersson i Komsta att påse. Entreprenören bör wara beredd, att ställa till wederhäftigheten styrkt borgen, för arbetets fullgörande inom bestämd tid och dess bestånd i sex år, samt för de penningar, som honom i förskott möjligen kunna lemnas. De öfrige wilkoren bestämmas wid auktionstillfället. Stiby den 1 Mars 1847.
Å Skolstyrelsens wägnar
J. Benzell
P. L.

1849 24/2, N:o 60
Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
För Stiby d:o (Socken) Åboen Per Jönsson i Stiby.

1849 2/7, N:o 103
Torsdagen den Andre (2) nästkommande Augusti kl. 11 f.m. förrättas wid Stiby kyrka, i Jerrestads Härad, entreprenadauktion å werkställighet innewarande sommar Westra kyrkotornets skrapning, utpinning, rappning, hwitmening ut- och inwändigt, samt tegeltakets reparerande genom skällning och understrykning, hwarföre kostnaden är beräknad till 208 R:dr 16 sk. Banko, i förslag, som hos Pastor på stället är att tillgå; börandes blifwande entreprenören ställa antaglig borgen för sitt åtagandes fullgörande och skeende anbud Konungens Befallningshafwandes och Biskops-Embetets pröfning underställas.

1857 3/11, N:o 252
Genom offentlig auktion, som förrättas Onsdagen den 9 förstkommande December kl. 10 f.m., låter Nils Olsson försälja, helt eller styckatde, sina Skattehemman N:o 1 1/2 och N:o 19 1/24 m:tl Stiby, och är å förstnämnde Hemman en för många år sedan uppförd skattlagd Holländsk wäderqwarn med 4 par stenar.
Egendomen är försedd med goda åbyggnader och har en egorymd af omkring 31 tunneland jord af den mest bördiga beskaffenhet. Köpewilkoren blifwa lämpade efter en köpares beqwämlighet. Tillträdet af fastgheterne får ske den 25 instundande Mars.

1857 11/11, N:o 266
Under innewarande års sommar hafwa från undertecknad på okändt sätt bortkommit en del skuldebref, af Åboen Nils Nilsson i Stiby utgifne till mig; och som enskilda efterspaningar hittills warit fruktlösa, warda nämnde skuldebref, enligt af wittnen inför Cimbrishamns Rådstufwu-Rätt bestyrkt attest, uthändigade den 9 Oktober 1856, och af följande innehåll, härmed allmänneligen efterlyste, neml.:
1:o) Å 1000 rdr, förfallne till betalning den 25 Mars 1858.
2:o) Å 1716 rdr 32 sk., dito dito 1859.
3:o) Å 1166 rdr 32 sk., dito dito 1859.
4:o) Å 1500 rdr, dito dito 1860.
5:o) Å 1000 rdr, dito dito 1861,
jemte räntor.
Nöjaktig wedergällning utlofwas åt dem, som tillrättaskaffar eller medelst upplysningar bidrager till återfåendet af ifrågawarande skuldebref, som i annat fall härmed warda dödade och för kraftlösa förklarade. Rörum den 21 Oktober 1857.
J. Jönsson
Gästgifware
Hwilket på begäran härmed kungöres, och anmodas Kongl. Öfwerståthållare-Embetet samt Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i rikets öfrige Län att enahanda kungörelse utfärda.

1859 28/3, N:o 39
Wid offentlig auktion, som anställes så wäl här å Landskontoret, som i Stiby sockenstuga Fredagen den 29 nästinstundande April klockan 12 på dagen, komma att under arrende på trettio års tid, räknad från midfastan år 1860, utbjudas twenne Stiby kyrka tillhörige, i Stiby socken Jerrestads Härad belägne, hemman, N:o 2 Komstad 3/16 mantal, innehållande 62 tunnland 6 kappland, uppskattade till 27 tunnland 3 kappland och N:o 10 Stiby 1/4 mantal, innehållande 37 tunnland 22 kappland, uppskattade till 29 tunnland 18 kappland; och warder till Spekulanters kännedom härigenom meddeladt: att den högstbjudande bör wid Auktionen aflemna en af twenne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld ingången, till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifne skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn under tiden skulle med döde afgå; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

1859 27/6, N:o 156
Genom executive auktioner som komma att förrättas på stället nedannämnde dagar och tider, försäljas:
2:o Skatte Hospitalshemmanet N:o 23 1/8 mantal Stiby i Stiby socken, Lördagen den 10 nästinstundande September kl. 12 på dagen.
Vilkoren för försäljning af dessa hemmansdelar blifva vid auktionerna tillkännagifne, och erhålles såväl här som hos Kronofogden i orten upplysningar om hemmanens beskaffenhet.

1861 21/3, N:o 81
Genom executive auktioner som förrättas å nedannämnde ställen komma efternämnde Fastigheter att försäljas, neml.:
1:o) Domkyrkohemmanet N:o 4 1/4 mtl Stiby, i Stiby socken, äfven å Tingsstället i Hammenhög, ofvanberörde dag (Tisdagen den 4 Juni) kl. 2 eftermiddagen..
Angående beskaffenheten af dessa hemmansdelar kan erhållas upplysning såväl härstädes som hos Kronofogden i orten.

1862 18/12, N:o 445 (435)
I enlighet med 44 § Kongl. förordning den 21 sistlidne Mars meddelas härmed underrättelse att till ordförande i Kommunal-nämnden blifvit utsedde:
i Stiby församling, Mjölnaren Ola Persson i Komstadsmölla.

1867 4/6, N:o 257
Som Snickaren Nils Ahlberg från N:o 11 Komstad i Stiby socken och Jerrestads härad, hwilken blifwit försatt i konkurstillstånd, afwikit från orten utan att kändt är hwarest han sig uppehåller samt wid sammaträde inför Domare-Embetet i nämnde härad yrkande om answar å honom såsom bedräglig gäldenär af åtskillige borgenärer blifwit framställdt; så warder han, på begäran af Kronofogden P. L. Leth, härmed efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att honom efterspana och, om han anträffas, honom till Häradsfängelset i Hammenhög införpassa.

1869 14/1, N:o 20
Genom offentlig auktion, som å stället förrättas Torsdagen den 18 instundande Februari klockan 11 förmiddagen kommer att till owilkorlig försäljning utbjudas Skräddaren Joh. Perssons härstädes konkursmassas Fastighet Skatte HospitalsHemmanet N:o 29 1/112:dels mantal Stiby med af Persson afstådde, nu dertill hörande Gästgifwerirättigheter jemte en från N:o 25 Stiby afsöndrad särskild jordlägenhet; Börande köpare wara beredd att wid klubbslaget ställa borgen för fullgörande af köpewilkoren, hwilka wid auktionstillfället blifwa uppgifne. Cimbrishamn den 12 Januari 1869

1869 12/2, N:o 11
Som efternämnde Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, här wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom En månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
Jerresta Härad
Stiby Socken
Ola Ericsson: kronohemmanet N:o 22 3/16 mantal Stiby
Måns Nilsson: kronohemmanet N:o 9 1/4 mantal Stiby

1869 13/9, N:o 436 (se även: 1869 16/9, N:o 447)
Genom executiv auktion, som å tingsstället i Hammenhög, förrättas Måndagen den 29 nästkommande November kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld i mät tagne Utsocknefrälsehemmanet N:ris 8 och 11 7/64 mantal Komstad, beläget i Stiby socken af Jerrestads härad.
Angående hemmanets beskaffenhet kan erhållas upplysning såwäl härstädes som hos wederbörande Kronofogde.

1870 10/1, N:o 4
Som efternämnde Åboer anhållit, att få till skatte inlösa här nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman och lägenheter, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust, anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml.:
Jerresta Härad.
Stiby Socken
Nils Nilsson å Kronohemmanet N:o 8 3/16 mantal Stiby
Nils Persson å dito N:o 10 1/4 mantal ibm.

1870 11/5, N:o 33
Hos Konungens Befallningshafwande hafwa följande personer anhållit att blifwa antagne till åboer å nedannämnde kronohemman och lägenheter, neml.:
1:o) Nils Nilsson å Kronohemmanet N:o 2 3/16:dels mantal Komstad i Stiby socken och Jerresta härad, hwilket hemman han fått på sig öfwerlåtit af modren Agda Persdotter emot en summa af 4666 Rdr 67 öre Rmt, enligt afhandling den 24 Mars 1870.

1871 22/6, N:o 41
Som efterföljande Åboer härstädes anhållit att få till skatte inlösa där nedan efter hwarderas namn upptagne kronohemman, så warder sådant härmed kungjordt med tillkännagifwande att den som skatteköpet klandra will, bör, wid talans förlust anmäla sig härstädes inom en månad från denna kungörelses uppläsande, neml:
Jerresta Härad
Stiby Socken
Nils Nilsson å Kronohemmanet N:o 2 3/16:dels mantal Komstad.

1872 5/9, N:o 328 (se även 1872 21/11, N:o 436)
Genom exsekutiv auktion, som Fredagen den 15 nästkommande November kl. 12 på dagen å Hammenhögs Tingsställe förrättas, kommer att till försäljning i laga ordning utbjudas för gäld utmätte Komstads mölla N:o 1 samt hemmanen N:o 14 3/32 mantal, N:o 6 1/8 mantal och N:o 11 1/128 mantal Komstad samt N:o 33 3/16 mtl och N:o 29 63/512 mtl Stiby, belägne i Stiby socken af Jerrestads härad.
Angående egendomens beskaffenhet kan erhållas uplysning såwäl härstädes som hos Kronofogden i orten.

1873 13/5, N:o 47
Uti ingifwen ansökning har Anders Månsson anhållit att få till skatte inlösa Kronogatuhuset N:o 13 Komstad i Stiby socken och Jerrestads Härad, dertill han har lagligen befästad besittningsrätt; hwilket härigenom kungöres med tillkännagifwande att, om någon will klandra sökta skatteköpet, bör han sådant inom en månad från denna Kungörelses upläsande i häradets kyrkor härstädes anmäla, wid påföljd, i fall sådant försummas att han förlorat widare talan.
Herrar Pastorer i ofwannämnda härad anmodas låta från predikstolarne uppläsa denna kungörelse nästa Söndag efter emottagandet, derom bewis, tecknadt å ankommande duplettexemplar af kungörelsen torde blifwa kronofogden i orten tillsändt.

1874 22/7, N:o 254
Allmänneligen efterlyses: På begäran af: 1:o) Kronofogden P. L. Leth
Arrendatorn Nils Månsson i Stiby, hwilken, jemlikt Ingelstads och Jerrestads häradsrätts utslag den 11 sistlidne Maj, blifwit dömd för brott emot 23 kap. 3 § 4 mom. strafflagen att undergå fängelse i tre månader, afwikit orten utan att kändt är hwar han wistas; Börande Nils Månsson, om han anträffas befordras till undergående af ådömda fängelsestraffet.

1877 30/10, N:o 72 (Serien II)
Om exekutive auktioner.
2:o) Genom executiv auktion som förrättas å tingsstället i Hammenhög Fredagen den 11 Januari nästkommande år kl. 12 på dagen, kommer att i laga ordning, till försäljning utbjudas, för gäld utmätte hemmanet N:o 11 4/384 mtl. Komstad i Stiby socken och Jerrestads härad.
Angående hemmanens beskaffenhet kan upplysning winnas så wäl härstädes som hos wederbörande kronofogdar.

1896 3/2, N:r 8 (Landskansliet) Serien II) (Se även 1896 22/2, N:r 16)
Kungörelse om syssloman i vattenafledningsföretag.
Jemlikt 74 § Lagen den 20 Juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten kungöres härmed att landtbrukaren Sven Lindgren i Wallby blifvit utsedd till syssloman att tala och svara i mål som angå torrläggning af sanka egor, tillhörande hemman i Listarum, Killeröds och Gårdlösa byar i Smedstorps socken samt Komstads by i Stiby socken.Sök även efter Stiby bland svenska dagstidningar här

Åter till huvudmenyn