Spjutstorp

Pastorat: Skåne-Tranås, Onslunda och Spjutstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Spjutstorp
1952-1968 Onslunda
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

Storskifte: "Storskifts delningar eij förrättade [år 1762]"
Enskifte:

Byordningar:
Spjutstorps byordning stadfäst hösttinget 1777
Apeltorp saknade byordning 1778
Hedeberga byordning stadfäst mars 1777

Litteratur:
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 128. 1981

Kyrkoböcker (Riksarkivet)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (Riksarkivet)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Spiutstorps Sokn och By har:

Skatte 1. 1/4  
Crono indelt 5/8  
Annex 5/8  
Utsokne Frällse 1/2 Handelsmannen Baas.
Qwarn 1    
Gatehus 9    

Nödigt utsäde och hö med någon torfjord.

Appeltorp har:

Skatte 1/2  
Crono indelt 7/16  
Kyrcko 1/2 Lunds Domkyrcka.
Gatehus 8    

Stenig och skarp åker, bättre äng.

Hedeberga har:

Skatte 1. 1/2  
Crono indelt 1/16  
Lieutenants Bost. 1/4  
Hospitals 1/2 Ystads Hospital
Utsokne Frällse 1. 5/16 Kåseholm 1/2, Esperöd 1/2 och Handelsm. Baas 5/16.
Mensal dito 1/2 Pastorns.
Gatehus 10    

Nödig åker och äng, ej mera.

Soknen har 30 st. hemmansbrukare och giör med Tryde Sokn ett alternatift Pastorat Kongl. Maj.t och Kåseholm emellan.

Skatteköp
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Appeltorp nr 1, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Appeltorp nr 4, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
Hedeberga nr 3, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
Romshuset nr 1, gatehus 1796 feb. 27, kvittens i landskontoret
Spjutstorp nr 5, 1/8 mtl 1757 juni 13, skattebrev på 1/8 mtl
Spjutstorp nr 6, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Spjutstorp nr 9, 1/8 mtl 1761 maj 6, skattebrev på 1/8 mtl
Spjutstorp nr 13, 5/16 mtl 1726 okt 24, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835466.b5010.s592)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 8 9/16 hemman, af hvilka 2 5/16 äro frälse, 4 7/8 skatte och 1 3/8 krono.

Militär indelning
Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Svabesholms kompani nr 108-110 Svabesholms kompani nr 94-96 Simrishamns skvadron nr 51-53
[Stamrullor: 1885-1903, 1904-1920]

Södra Skånska Infanteriregementet:

Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Albo kompani 44, 55-56 [AID: v792654.b1100.s211]

 

Värnpliktiga i Spjutstorp
Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
1866 1845     AID: v904559.b1550
1887 1866 Nr 8 - Albo kompani I. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00387
1888 1867 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00280
1889 1868 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00527
1890 1869 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00269
1891 1870 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00285
1892 1871 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00275
1893 1872 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00325
1894 1873 Nr 8 - Albo kompani    
1895 1874 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00187
1896 1875 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00022
1897 1876 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00171
1898 1877 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00164
1899 1878 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00226
1900 1879 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00205
1901 1880 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00216
1902-1950 1881-1930     https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.
Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

Från Socken By, hemman eller gård Födelseår Yrke Namn
Spjutstorp Hedeberga 1853 Dräng Håkan Schack
" " " Dito Åke Nilsson
" " 1849 Dito Jöns Andersson
" " 1847 Dito Ola Olsson


Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Tryde och Spjutstorps socknar
Vid indelningen tjänstgjorde Sven Larsson, Spjutstorp (Hedeberga). Efter honom valdes

Mårten Nilsson, Norra Spjutstorp, 1829; därefter
Mårten Göransson, n:r 9 Selshög, vald 1829;
Ola Persson, Hedeberga, vald 31/12 1839;
Sven Carlsson, n:r 8 Selshög, vald 14/10 1849;
Per Jönsson, Hedeberga, vald 1854, entl. 31/7 1855.
Sven Nilsson, n:r 19 Tryde, vald 26/8 1855, häradsdomare;
Jöns Simonsson, Hedeberga, vald 8/3 1890;
Kyrkovärden Anders Nilsson, Everöd, vald 20/10 1902;
Gustaf Anton Johnsson, Hedeberga, vald 25/6 1912;
Paul Jönsson, Ekedala, vald 6/7 1918;
Lars Håkansson, n:r 12 Spjutstorp, vald 13/12 1925; innehar fortfarande befattningen (1926)

Magnus Mårtensson, Hedeberga -1957-Spjutstorps socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Nils Erichss: Rusthåldh i Spiustorp 1 Spiustorp byy: Werner Nilsson ½ Har 2 små huuslengior och bonden fattigh
-”- 2 Anders Pehrsson ½ Dito huus och legenheeth
-”- 3 Michel Olsson Rusthål: Nils Erichsson Ibruuk ½ Dito 2 g:l förfalne längior och bonden warit Odugl.
Rusthållare 4 Nils Håkonsson ½ Dito 3 huuslengior och bonden hielper sigh [AID: v384839.b7940]
På Nils Erichss: Rusthåldh 5 Anders Nilsson ½ Een lijten huuslengia, Åboen fattig [AID: v384776.b534]
Nils Håkonss: Rusthåldh 6 Nils Olsson ½ Har 2 små huuslengior och bonden hielper sigh
Rusthållare 7 Nils Erichsson ½ Har 4 små längior och bonden wedh macht [AID: [v384776.b535]
Nils Erichss: Rusthåldh 8 Pehr Nilsson ½ Har 3 små huuslengior, fattigh
-”- 9 Håkon Nilsson ½ Dito 2 små lengior och fattig
Nils Håkonss: Rusthåld 10 Måns Pehrsson ½ Dito beskaffenheeth [AID: v331262.b663]
Prästens Anexe hem:n 11 Nils Clemedtzon 1 Haf:r 4 huuslengior tembl: wedh macht
Till Gunnarlöff 12 Truls Mårtenss: Ibruch ½ Afhyst och huusen nederfallne står ödhe och obrukadt
Cronans   Een Deignebohlig   Ödhe Afhyst tompt huar till skall wara 1 skp Uthsädhe och intet wijdare
Lieutnant Dahlpijhls häste hemman 13 Truls Mårtensson 1 Denne Truls har 2 st: små leng:r och ähr Uthfattigh
Hr Arel Swawes frälse 1 Spiustorpmölla: Måns Håkonsson

1

Har 4 små lengior och Åboen fattigh [AID: v884461.b1600]
Cronans Ograverat Landg:l till kyrkian 1 Hedeberga: Hans Anderss: ½ Har 2 stycken små och förfalne huuslengior, Uthfattig och lijtet bruuk
Dito Lieutnant Dahlpijls häste hemman 2 Jepp Pehrss: nu Pehr Ibsson ½ Har 2 st: Nya längior aff Ödhe på frijheet Uptaget, bonden hielper sigh
Jöns Erlanss: Rusthåldh 3 Joen Swenss: ½ Ett lijtet stycke huus, bonden fattig
Till Gunnarlöff 4 Bengdt Nilss: nu Oluf Ma…….   Dito och ett golfz huus, Uthfattigh
Hr Lieutnatens häste hemman 5 Påhl Trudtzon ½ Ett stycke g:l förfallit huusklengia bonden Uthfattigh och ringa bruuk
-”- 6 Pehr Pehrsson ½ Har 2 Elake längior bonden fattig
Till Cronowåldh 7 Pehr Nilss: nu Nils Trudtzon ½ ½ Ödhe fins En lijten huuslengia bondhen fattig
Dito Hr Lieutnantens hestehem:n 8 Erlna Jönsson ½ Haf:r 2 st:n små lengior och fattig
-”- 9 Swen Pehrsson ½ Dito beskaffenheeth
Landg:le till kyrkian men Extra till Cronan Ograverat 10 Jöns Jönsson nu Påhl Nilss: ½ Har 2 st:n små huuslengior och bondhen Uthfattigh
Dito Hr Lieutnant Dahlpijls häste hemman 11 Pehr Mårtensson ½ Dito beskaffenheeth
-”- 12 Nils Michelsson nu Hr Lieutnanten Ibruuk ½ Har Een lijten huuslengia mycket förfallen, Nästan Ödhe
-”- 13 Nils Larsson ½ Fins 2 små huuslengior men bondhen fattigh [AID: v1006572.b3370; v1006582.b11770; v1006588.b10650; v1006592.b4450; v1006597.b5120]
Prästens Mensal hemman under Frälse frijheeth 14 Anders Eliasson ½ Haf:r 4 små huuslengior och bonden hielper sigh
Till Cronowåldh 15 Gathehuus: Jöns Månsson

1

Een stycke huuslengia och fattigh
Hr Holger Mormans 16 Lasse Möllare Ibruuk ½ Afhyst I många Åhr och Ibruch
Jöns Erlanss: Rusthåldh 1 Abeltorp: Bengdt Åkesson ½ Har 2 små huuslengior och bonden fattigh
Lunde Dombkyrkios 2 Jöns Jönsson ½ Haf:r 4 små huuslengior den Eene förfallen, bonden hielper sig [AID: v384851.b1920]
Jöns Erlanss: Rusthåldh 3 Måns Håkonsson ½ Har 3 huuslängior bonden hielper sig [AID: v331262.b684]
Rusthållare 4 Jöns Erlansson ½ Har 4 små huuslengior men den Eene förfal:n hielper sigh
Dito Jöns Erlanss: Rusthåldh 5 Lasse Nilss: och Joen Jepsson ½ Har 3 små huuslängior Lasse hielper sigh och Joen fattigh
Cronones berättas wara bygdt på Bengdt Åkess: grundh och forbem:te Jöns Erlanss. Rusthåldh 1 Bingzhuusett: Bengt Lasson

1

Fins Ett stycke huus, fattigh
Ähr bygdt på Måns Åkessons grundh och Jöns Erlanss: Rusthål: 1 Romeshuusett: Johan Trulsson

1

Ett stycke förfallin huuslengia Ödhe och Obrukadt 1684

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 124 / sid 121 ff (AID: v98462.b124.s121)

Länskungörelser (Kristianstads län)
Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken "uppläses från predikstolen". Läs mer om kungörelser i "Ett massmedium för folket" av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

1822 16/1, N:o 1
Utsokne Frälse wattenqwarnen N:o 1 Spjutstorps mölla, belägen i Ingelstads Härad, kommer att genom Auction, som förättas på stället den 5 nästkommande Febr. kl. 10 f.m., försäljas till den högstbjudande. Och får berörde Lägenhet tillträdas af köparen, sedan antaglig borgen af 2:ne wederhäftige män blifwit ställd för inropsSummans ärläggande å de terminer, hwilka jemte Saluwilkoren, warda wid Auctionen tillkännagifne.

1836 ?/7, N:o 183
Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
Ingelstads och Jerrestads Härader
från Spjutstorps Socken genom Herr Ryttmästaren och Ryttaren G. von Rosen 4 R:dr 36 sk, 6 r:st

1837 31/1, N:o 14
Som nu warande Åboen å Domkyrko Klockaren på lön anslagna Domkyrkohemmanet N:o 2 1/4 mantal Appeltorp, i Spjutstorps Socken och Ingelsta Härad, kommer att innewarande års fardag hemmanet afflytta; så warder, på DomkyrkoRådets begäran, Auction, för samma hemmans utarrenderande på ett års tid, räknad från nämnde fardag till midfastan nästa år, härmedelst utsatt att hållas härstädes och inför Domkyrko-Rådet i Lund Måndagen den 27 i nästa månad kl. 12 på dagen, hwilket till hugade speculanters efterrättelse kungöres.

1837 26/5, N:o 63
Sedan det Lunds Domkyrka tillhörige hemman N:o 2 1/4 mant. Appeltorp, beläget i Spjutstorps Socken och Ingelsta Härad, blifwit åboledigt och, författningarna likmätigt, bör på 30 år bortarrenderas; så kommer i berörde afseende auktion att härstädes och inför Domkyrko-Rådet i Lund den 28 nästkommande Junii kl. 11 förmid. förrättas; hwilket till underrättelse för hugade arrendatorer kungöras, likasom, att till detta hemman, som får tillträdas midfastan nästa år, finnes 25 tunne- 23 kappeland jord, deraf 13 tunne- 25½ kapeland åcker, 11 tunne- och 22½ kappeland äng och 11 tunne- 12½ kappeland oländig betesmark samt 27½ kappeland torfjord; att på åkerjorden årligen sås 6 tunnor Spannemål; att, utom andra i upprättat project Contract, som härstädes och hos Domkyrko-Rådet finnes att tillgå, upptagne arrende willkor, arrendatorn, hwilken emottager hemmanet i det skick det nu befinnes, bör detsamma inom 6 år efter tillträdet med laga hus förse, hwilka wid afträdet lemnas i laga stånd, samt wid auktionen förete en af 2:ne personer, en för båda och båda för en, såsom egen skulld ingången och till wederhäftigheten af Domaren i orten styrkt borgen för alla arrende willkorens uppfyllande under de Fem första åren, att gälla äfwen i händelse arrendatorn under denna tid med döden afgår.

1838 3/2, N:o 27
Nedannämnde för Domfäste skulder i mättagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försäljas, neml:
4:o Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 5 1/32 mantal Appeltorp af Spiutstorps Socken och Ingelsta Härad, på stället, den 17 April kl. 10 f.m.

1839 22/4, N:o 54
Den uppfostringshjelp, för sistl. års senare hälft, som tillfaller nedannämnde fattige barn inom detta Län, och hwilken från Kongl. Seraphimer-Ordens Gillet nu ankommit, kan af barnens föräldrar eller wårdare, emot aflemnande lefnadsbetyg af Presterskapet samt derå tecknadt qwitto för beloppet, hos Läns-Bokhållaren Bergschöld lyftas, nemligen från:
Spjutstorps Församling: Af samma församling wårdade gossen Johan Fredrik 3 Rdr, Nils Olsson 3 Rdr och flickan Maria 2 Rdr, Åboen Nils Nilssons fosterdotter Anna Ols dotter 2 Rdr.

1840 21/1; N:o 21
Nedannämnde för Domfäste skulder i mät tagne fastigheter blifwa å de dagar och ställen här utsättas, genom utmätnings-auktioner, till den högstbjudande försålde, neml.
1:o Krono Skatte-Rusthålls-Hemmanet N:o 10 1/32 och N:o 8 1/16 m:tl Sällshög i Spjutstorps Socken Ingelsta Härad, på stället den 8 nästkommande April kl. f.m.

1843 20/3, N:o 75
Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter komma å de dagar och ställen här utsättes att till den högstbjudande försäljas å executive auktioner, neml:
5:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 1/60 mantal Sellshög, i Spjutstorps[! Tryde] Socken och Ingelsta Härad, på stället den 7 Juni kl. 11 f.m.

1843 12/6, N:o 154
Nedannämnde för domfäste skulder i mät tagne fastigheter, hwilka å förut werkställde auktioner i brist på spekulanter och antaglige anbud icke kunna afyttras, komma å de dagar och ställen här utsättas att till den högstbjudande försälkjas, neml:
4:o) Krono Skatte Rusthållshemmanet N:o 1 1/60 mantal Sellshög, i Spjutstorps[! Tryde] Socken och Ingelstads Härad, på stället den 22 likaledes i Juli månad kl. 11 f.m.

1849 24/2, N:o 60
Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
För Spjutstorps d:o (Socken) Nämndemannen Ola Persson i Hedeberga

1849 12/6, N:o 93
Jemlikt Författningarnes föreskrift kungöres härmedelst nedannämnde härstädes anmälda Åboförändringar å kronohemman och lägenheter, neml.:
12:o) å Augments-Gatehuset N:o 1 Bingshus, i Spjutstorp socken och Ingelstads härad, af Mårten Andersson och Bengta Larsdotter transporteradt uppå deras son Lars Mårtensson, mot 833 R:dr 16 sk. Riksgäldssedlar.

1856 6/5, N:o 76
Måndagen den 19 Maj detta år blifwer genom offentlig entreprenadauktion, som förrättas i Spjutstorps sockenskola kl. 10 på dagen, till den minstbjudande öfwerlåtet werkställandet af en del reparationer, hufwudsakligen bestående i rappning å Spjutstorps sockenkyrka, hwilka enligt upprättadt kostnadsförslag äro beräknade att uppgå till 197 R:dr 32 sk banko. Till spekulanters underrättelse tillkännagifwes, att den som stannar för minsta anbudet, bör wara försedd med antaglig borgen för arbetets lagliga fullgörande, så framt å anbudet afseende skall göras. Närmare underrättelse om wilkoren lemnas wid auktionstillfället, äfwensom dessförinnan af undertecknad. Tryde den 2 Maj 1856.
Efter wedbörligt förordnande
Frans Nordström
Prost och Kyrkoherde

1857 24/9, N:o 220
Å auktion, som på stället förrättas Onsdagen den 7 instundande Oktober kl. 10 förmiddagen, låter f. Nämndemannen Per Jönsson i Hedeberga till den högstbjudande försälja sitt Skatte-Hästhemman N:o 12 1/4 m:tl, hwartill hörer 72 tunnland bördig åker och äng, och hwarå i wanliga år höstas 60 parlass naturligt hö, 60 lass klöfwer, 80 lass wintersäd och 140 lass wårsäd, utom potates. På egendomen kunna winter- och sommarfödas 8 hästar, 18 fäkreatur och 12 får, utom swin och gäss. - Betalningswillkoren, som blifwa förmånliga, tillkännagifwas före auktionens början; och kommer egendomen att utbjudas del hel och dels i mindre lotter. Borrby den 18 September 1857.
Malte Brorström
Hwilket härmed på begäran kungöres.

1867 18/9, N:o 473
Uti hit ingifwen ansökning har herr Professoren Axel Möller och M. Åberg, å Domkyrko-Rådets i Lund wägnar, sökt förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren P. S. Herbst att werkställa taxering af egorne till Norra hälften af Domkyrkohemmanet N:o 2 Appeltorp i Spjutstorps Socken och Ingelstads Härad.
Som nu öfrige hwilkas rätt saken kan röra, icke underskrifwit ansökningen, så warda desse jemlikt 13 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom Åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka hit inkomma med yttrande, huruwida de förena sig med Sökanderne i walet af förrättningsman wid påföljd att de förlorat rättigheten att i frågan widare höras.

1869 12/7, N:o 327
Uti ingifwen ansökning hafwa Ifwar Swensson, Åke Swensson och Lasse Isacsson i Norra Spjutstorp anhållit om förordnande för Herr Commissions-Landtmätaren M. Brorström att mellan wederbörande uppgå och rörsätta skiljolinierne uti Norra Spjutstorps Torfmosse, rödjorne kallad i Spjutstorps socken och Ingelstads Härad.
Som nu öfrige wederbörande icke underskrifwit ansökningen, warda desse, jemlikt 13 § Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagde, att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande, huruwida de förenar sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd, att de eljest förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

1871 17/1, N:o 15
Kungörelse om wal af Kommunal-Ordförande.
Enligt inkomne anmälanden hafwa följande personer blifwit walde till Ordförande i nedan uppräknade socknars Kommunal-Nämnder, nemligen:
i Spjutstorps socken: Landtbrukaren Måns Ifwarsson i Spjutstorp

1878 10/10, N:o 191
Kungörelse om bränwins-minuthandel och utskänkningsställen
Sedan Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelsen i 14 § af Kongl. Förordningen den 24 Augusti 1877 under den 6 och 11 Juni samt den 17 Juli detta år fattat beslut i anledning af de från en del Kommunalstyrelser inkomne yttranden öfwer gjorde framställningar om idkande af dels minuthandel med och dels utskänkning af brännwin samt andra brända eller distilerade spirituösa drycker från och med den 1 instundande November, med förständigande för wederbörande Kommunal-Nämnder att de tillåtna försäljningsrättigheterna, i enlighet med åberopade Kongl. Förordnings föreskrift, å offentlig auktion utbjuda, för den af Länsstyrelsen bestämda tid; så hafwa Kommunal-Nämndernas i nedannämnde socknar Ordförander hit inkommit med behörige auktionsprotokoller, utwisande att nedanupptagne personer stannat för högsta af Kommunal.Nämnderna antagna anbud, nemligen:
i Spjutstorps socken landtbrukaren A. Andersson från Tomelilla för minuthandel i socknen inwid dess norra gräns under 3 år, mot afgift efter 650 kannor årligen. [1 kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter]
Enär auktionsåtgärderna i fråga icke blifwit öfwerklagade samt emot ofwanbemälte inropares behörighet icke något förekommit, har Länsstyrelsen ansett en hwar af dem berättigad att, sedan han till wederbörande uppbördsman förskottswis erlagt afgiften för första halfåret samt hos kronobetjeningen anmält, å hwilket ställe han will försäljningen idka, från och med den 1 instundande November försäljningen i enlighet med gällande författnings föreskrift inom bestämda området utöfwa.

1884 19/5, N:o 60 (Landskontoret)
Kungörelse ang. utarrendering af annexhemmanet N:o 11 Spjutstorp
Wid offentlig auktion, som måndagen den 21 nästkommande Juli kl. tolf på dagen anställes så wäl inför Konungens Befallningshafwande här på landskontoret som wid annexhemmanet N:o 11 Spjutstorp, i Spjutstorps socken och Ingelstads härad, komma de 5/16:dels mtl af nämnda hemman, som hittills, på grund af städjeaftal, brukats af Nils Klemedsson, att utarrenderas för presterskapets löneregleringsfond på tjugo år, räknade från den 14:de Mars år 1885: och warder till spekulanters kännedom härmed tillkännagifwet; att Konungens Brfallningshafwande och Domkapitlet bestämt såsom arrende fyrahundratrettioåtta kubikfot spanmål, en tredjhedel, en tredjedel korn och en tredjedel hafre, att med penningar efter länets medelmarkegångspris lösas, och såsom minimibelopp af den årliga penningeafgift, hwilken såsom städja utom natura arrendet af blifwande arrendator erläggas skall,etthundra kronor, att arrendatorn bör wid auktionen aflemna till wederhäftigheten styrkt borgen för erläggande af arrendeafgifterne och uppfyllande af öfrige arrendeskyldigheterne under de fem första arrendeåren äfwen om arrendatorn skulle under tiden aflida, och en lika borgen anskaffa eller förnya ett år före femte arrendeårets utgång för derpå följande fem år hwilken borgen sedermera för lika många år och alltid ett år före borgens utgång skall förnyas; att projekt till arrendekontrakt och formulär till borgensförbindelse finnas att tillgå härstädes och hos länsmannen i orten; samt att Konungens Befallningshafwande och Domkapitlet ega att pröfwa blifwande anbuds antaglighet.

Åter till huvudmenyn