Svensk/Engelsk ordlista - Swedish/English dictionary
English/Swedish

[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö ]

A A-Ö
absolution absolution
adel nobility
adeln nobles
adelsman nobleman
adjunkt (präst) curate
adlas be raised to the nobility
adlas till friherre, greve be made a baron, count
adlig ätt nr noble family No
adoptera adopt
adopteras be adopted
aktiv tjänst (mil.) active service
allmänning common land
altare altar
amma [wet-] nurce
ana, anor ancestor(s)
andtäppa shortness of breath
anfader, anmoder ancestor
antaga (t.ex namn) adopt, take (a name)
antavla ancestry, pedigree
apotekare chemist (UK), pharmacist (US)
arkiv, arkivarie archives (pl.), archivist
arméns flotta fleet of the Army
arrendator tenant (farmer), leaseholder
arrende (det som hyrs) leasehold, tenancy
arrendera lease
arv inheritance
arvegods hereditary estate, heirloom
arvinge heir, heiress
arvskifte distribution of estate
arvslott (beneficiary´s) share
arvsskatt inheritance tax
arvtagare -erska heir, heiress
assessor (domst.) assistant judge
assessor (myndighet) assessor
attest certificate
auditör (mil.) judge-advocate, military judge
augment, skatte- tax contribution
avdankad (mil.) discharged
avkomma offspring, issue
avliden deceased, dead
avlösning (kyrkl.) absolution
avsked (mil.) discharge
avsked, beviljas be granted leave to retire
avsked, få be discharged
avsked, ta (mil.) retire
avstycka (mark) separate
avstyckad mark section, partition
avsäga sig (ämbete, post) resign from
avsätta unfock
B A-Ö
backstuga side-cottage
backstugusittare side-cottage dweller
bagare baker
bark (fartyg) bark, barque
barn u.ä. ("oäkta") illegitimate child
barnsjukdom infantile disease
barnaåren childhood
barnbarn grandchild
barnbarnsbarn great-grandchild
barnbördshus maternity hospital, maternity ward
barnhus (föräldralösa) orphanage
barnlös childless
barnmorska midwife
barnsäng (dö i) (die in) childbirth
bataljonspräst battalion chaplain
bebo (gård, hus) live on, live in
bedriva (idka) practise, carry on
befallningsman (lantbr.) foreman
befriad från (tjänst) excused from
befälhavare (fartyg) captain, master, commander
begrava bury
begravning (inkl. ceremoni) funeral
begravningsplats graveyard, cemetary, burial-ground
bergsman miner
besutten bonde landed farmer, propertied farmer
betjänt (hushåll) servant
betyg (anställning) testimonial
betyg (examen) certificate
betyg (i ämne) mark
beväring (värnpliktig) conscript soldier
bibliotek library
bildhuggare sculptor
biologisk (far, son) blood-, biological
bisittare (domstol) assessor
biskop bishop
blodskam incest
bodelning (arvskifte) distribution of estate
bodelning (makar) partition of joint property
bokbindare bookbinder
bokhållare book-keeper
bonde farmer
borgare burgher
borgared (avlägga) burgher-oath
borgeligt äktenskap civil marrige
borgmästare (chefsdomare) chief magistrate
borgmästare (stadsstyrelse) mayor
bosatt live
bosätta sig settle
bouppteckning inventory of estate
brandstod fire insurance
brorsdotter niece, brither´s daughter
brorson nephew, brother´s son
brottmål criminal case
brukare (av gård) tiller, tenant farmer
bryggare brewer
bryggmästare master brewer
brylling third cousin
bråck (ljumsk) hernia
bråck (invärtes) rupture
bröllop wedding
bröstarvinge direct heir
bröstfeber pleuropneumonia
bröstsjuka consumption
burskap (borgerskap) citizenship, burgher-ship
burskap (rätt att utöva yrke) the franchine to ...
byggmästare (byggfirma) contractor
byggmästare (skrå) master builder
byålderman alderman
bältros the shingles
bära någons namn bear someone´s name
båtsman (indelt) seaman
båtsman (förman) boatswain
böckare cooper
bötfälld fined
C A-Ö
copulerad married
D A-Ö
dagkarl day labourer
dekanus dean
delägare partner
destillator distiller
dibarn suckling, suckling child
difteri diphteria
diversehandel general store
domkapitel cathedral chapter
domkyrka cathedral
domprost dean
domsaga judicial district
dop (relig.) baptism
dopregister register of baptism
dopvittne witness of baptism
dotterdotter granddaughter, daughter´s daughter
dotterson grandson, daughter´s son
drabant guardsman
dragon dragoon
drottning queen
drunkna drown
drunknad drowned
dräng farm-hand, servant
dykerikommissarie diving commissioner
dö ut (släktgren) die out
död dead, deceased
dödbok the death records
dödfödd stillborn
dödsbo estate
dödsdatum date of death
dödsår year of death
döpa (namnge) christen, name
döpa (relig. cermoni) baptize
döpt baptized
E A-Ö
efterbliven retarded
efterlysning research inquiry, notification of missing person
efternamn surname, last name
efterträdare successor
egendom (lant-) farm
eldare stoker, fireman (lokomotiv)
eldsvåda fire
emigrera emigrate
engelska sjukan rickets
extra fältskär assistant surgeon
F A-Ö
fadder sponsor, godfather, godmother
faderskap paternity
familj family
familjenamn family name
fanjunkare warrant officer, colour-sergeant
farbror uncle, father´s brother
farfar grandfather, father´s father
farmor grandmother, father´s mother
faster aunt, father´s sister
fattig poor
fattighjon pauper, poor-house inmate
fattighus, fattigstuga poor-house
fattigvård social welfare
fattigvårdsstyrelse social welfare board
fiskare fisherman
fjärdingsman parish constable
flyttningsregister migration register
fogde (förvaltare) bailiff
fogde (statens) sheriff (UK), marshal (US)
forskning (allm.) research
fosterbarn foster-child
fosterfar foster-father
framstående prominent
franska sjukan syphilis
friherre, -inna baron, baroness
friherrlig ätt nr baronial family No
fritidsintresse hobby
frivillig volunteer
frälse tax-exempt
frälsebefallningsman foreman on tax-exempt farm
frälsebetjänt nobleman´s servant
frälsehemman, -gård tax-exempt farm
frälsejord tax-exempt land
frände kinsman, relative
fränka kinswoman, relative
fröken (beteckn.) damsel, maid
fröken (titel) miss
fullmakt power of attorney, authorization
fullmakt (officers-) commission
fullmakt (utnämning) letter of appointment
furir corporal (1700), (staff-)sergeant (1900)
fädernegård family farm, hereditary farm
fältläkare army surgeon
fälskär surgeon, barber-surgeon
fältväbel staff sergeant, sergeant major
fänrik (armén) ensign (1700), second lieutenant (1900)
fänrik (flottan) sub-lieutenant
färgare dyer
född utom äktenskap born out of wedlock
födelse birth
födelsedatum date of birth
födelseförsamling native parish
födelseregister register of births (UK), birth records
födelsestad native town, native city
födelseår year of birth
fögderi (skatt, taxering) taxation district
förare (milit.) sergeant
förbindelse utom äktenskapet liaison
förestå (rörelse, firma) manage
företrädare predecessor
förfader ancestor
förfäder ancestors
förkvävd (i säng) suffocated, smothered (in bed)
förlossning delivery, childbirth
förman foreman, supervisor
förmyndare (för) guardian (of)
förmånstagare beneficiary
förmögen wealthy
förnamn first name, Christian name, given name
församling parish
församlingsbok parish register, parochial register
förvärva acquire
föräldrahem parents´ home
föräldralös orphan
föräldralös (bli) be orphaned
G A-Ö
gallfeber jaundice
galär galley
gammal ungmö old maid, spinster
garnisonsförsamling garrison parish
garvare tanner
gehäng (milit.) baldric
generalguvernör governor-general
generalmajor major-general
generalmönsterrulla general-muster list
generation generation
gesäll journeyman
giftoman sponsor of bride
gille (skrå) guild
glasmästare glazier
god man (dödsbo) executor
god man (~förmyndare) guardian
godsägare estate owner, landowner
gratialist pensioner
grav grave
gravkor chapel
gravsten gravestone
gravsätta inter
grenadjär grenadier
greve, inna count, countess
grevlig ätt nr count´s family No
grosshandel wholesale business
grosshandlare merchant, wholesaler
gubbe old man
gudfar, gudmor sponsor, godfather, godmother
gulsot jaundice
gumma old woman
guvernör governor
gård (gårdsplan) yard
gård (hus) farmhouse
gård (lant-) farm
gästgivare innkeeper
gästgivaregård inn
H A-Ö
hantverkare craftsmen
hemvist residence
herrgård contry estate, manor
hertig duke
hovrätt court of appeal
hovslagare farrier
husa housemaid
husar hussar
husförhör catechetical meeting
husförhörslängd clerical survey, household examination roll
hushållerska housekeeper
hustru wife
håll (smärta) stitch
håll och styng pneumonia
härad judicial district
häradsdomare honorary district judge
häradshövding district court judge
häradsrätt district court
häradsskrivare district taxation registrar
härkomst (land, etnisk) origin
härkomst (släkt) ancestry
I A-Ö
idka (yrke, hantverk) practise, carry on
immigrera immigrate
incest incest
inflytta (i församling) move in to
informator tutor
inhyses (person) lodger
inneboende lodger
inspektor manager of an estate
invandra immigrate
J A-Ö
jordebok land register, real state register
jordegumma midwife
jordfästa read the funeral service
jordfästning funeral service
jungfru maid
jurist lawyr
juvelerare jeweller
jägare (milit.) rifleman
jägmästare certified forester
järnvägsstyrelsen railways board
järnvägstjänsteman railway official (UK), railroad official (US)
K A-Ö
kadett cadet
kammarherre chamberlain
kamrer head clerk (UK), accountant
kapell chapel
kappland 1/32 acre
kapten captain
kemnär magistrate
keramiker potter
klensmed locksmith
klockare (adm.) parish clerk
klockare (kyrkovakt) verger
klockare (ringare) ringer
kock cook
kolera cholera
kommendant commendant
kommendör (av orden) Knight Commander
komminister assistant vicar
kommissarie commissary
kommissionslantmätare district surveyor
kommun municipality, township (US)
kommunpolitiker municipal politician
konfirmerad confirmed
konsistorium (kyrkl.) consistory
konsistorium (univ.) council
kontrakt (kyrkl.) deanery
kontraktsprost dean
kopparslagare copper-smith
kopporna (smitt-) smallpox
kornett cornet, cavalry ensign
korpral corporal
krigsfånge prisoner of war
krigskommissarie war commissioner
kronofogde sheriff (UK), enforcement officer
kronohemman crown farm
kronokommissarie senior bailiff (UK), sen. enforcem. officer
kronolänsman police constable (UK), sheriff (US)
krögare innkeeper
kungsgård crown-demesne, crown´s estate
kustroddare coast guard
kustsergeant coast-guard sergeant, customs sergeant
kvarlåtenskap prorty left
kvarnägare flour-mill owner
kvarter (hus i stad) block
kvartermästare (milit.) quartermaster
kyrkobok parish register
kyrkogård (begravn.) cemetery, graveyard
kyrkogård (runt kyrkan) churchyard
kyrkoherde vicar
kämner magistrate
kämnärsrätten magistrates´court
köpa purchase, buy
körsnär furrier

Åter till huvudmenyn