Bolshög

Pastorat: Ö Tommarp och Bolshög
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Bolshög
1952-1968 Tommarp
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Uppgifter om allmänna och enskilda skolor 1812-1814

Storskifte: "Storskiften inga" [år 1762]
Enskifte: Glimminge by 1818-1822 (fastställd 1824)
Laga skifte: Gnalöv 1833-35, Västanbäck 1836-40
Till "Historiska Kartor"

Byordningar:
Glimminge, Gnalöv och Västanbecks byordning stadfäst 1734 31/1
Ett byhorn från år 1772 finns på Nordiska museet (Inv.-nr 9902189)

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2, Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 113-114. 1991
Wallin, C, Vallby och Bolshög - en "Sighrafkyrka" och en "Tomarpskyrka". 1943
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 146-147. 1981

Om Bolshögs kyrka år 1673 se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070096_00187

Kyrkoböcker (Riksarkivet)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Lysningar och vigslar 1733 (Skriftserie 1)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Bolshögs Sokn och Glimminge By har:

Skatte 7/16  
Crono indelt 3/16  
Kyrcko 1/2 Lunds Domkyrcka.
Utsokne Frällse 4. 1/4 Herr Ryttm. och Riddarn Hol. Rosencrants.
Gatehus 8   till dito

Mycken åker, godt höbohl, uhlbete och någon torfjord.

Gnalöf har:

Uts. Frällse 3 Herr Ryttm. och Rid Rosencrants
Gatehus 1   "

Ömnig åker, godt höbohl och muhlbete.

Wästanbeck:

Uts. Frällse 1. 1/2 Glimminge
Gatehus 3   "

God åker, litet höbohl, någon torfjord.

Bösehuset Enstaka

Utsokne Frällse 1   Glimminge

Soknen har 62 st. hemmansbrukare och giör med Wallby Sokn ett Consistorielt Pastorat.

Skatteköp 1700-1875
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Glimminge nr 4, 7/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 7/16 mtl
Glimminge nr 7, 3/16 mtl 1792 sep. 13, skattebrev på (3/8?) mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 9 7/8 hemman, af hvilka 8 3/4 äro frälse, 1 1/8 skatte.

Militär indelning
Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Svabesholm nr 73 Svabesholm nr 70 Borrby skvadron nr 64
[Stamrullor: 1885-1903, 1904-1920]

Södra Skånska Infanteriregementet:

Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 4,5,102 [AID: v792654.b1090.s209]

 

Värnpliktiga i Bolshög
Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
1866 1845     AID: v904559.b1690
1887 1866 Nr 7 - Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00301
1888 1867 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00200
1889 1868 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00443
1890 1869 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00205
1891 1870 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00235
1892 1871 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00183
1893 1872 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00220
1894 1873 Nr 7 - Ingelstads kompani    
1895 1874 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00093
1896 1875 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00136
1897 1876 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00120
1898 1877 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00112
1899 1878 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00128
1900 1879 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00119
1901 1880 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00166
1902-1950 1881-1930     https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Bolshögs socken
Enligt indelningen skulle socknen välja efter Truls Sassersson i Borrby.

Jöns Nilsson, Glimminge, vald 1826;
Hans Persson, Glimminge, vald 20/4 1828;
Anders Jönsson, Glimminge, vald 1830;
Måns Christoffersson, Gnalöv, vald 1833;
Nils Jeppsson, Västanbäck, vald 1840;
Ola Henriksson, Gnalöv, vald 1845;
Mårten Jönsson, Gnalöv, vald 26/12 1853;
Andreas Pettersson, Västanbäck, vald 13/4 1856;
Åke Henriksson, Gnalöv, vald 12/1 1867;
Henrik Nilsson, n:r 2 Gnalöv, vald 15/1 1875;
Nils Svensson, n:r 2 Gnalöv, vald 7/2 1880;
Agronomen Sigfrid Ribbing, Glimminge, vald 8/1 1900;
Jöns Mårtensson, n:r 7 Västanbäck, vald 7/3 1911;
Yngve Olsson, Glimminge, vald 7/3 1917;
Johan Persson, Gnalöv 5, -1924-
Henrik Nils
, Gnalöv, vald 21/8 1924; innehar fortfarande befattningen (1926).

Nils Pettersson, Gnalöv, -1957-.

Bolshögs socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Uthsochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 1 Gnalöf: Michell Swensson ½ Fins 2 läng:r wedh macht hielper sig dock fattigh
-”- 2 Mårten Pehrsson ½ Dito 2 läng:r wedh macht bonden medelmåttigh [AID: v384786.b8080]
Uthsockne Wekudagz till Glimminge Gårdh 3 Mårten Nilsson ½ Har 4 små husläng:r hielper sigh så tembl:
-”- 4 Jöns Truetzon ½ Warit ödhe och på Frijheeth Uptaget och Upbygdt 2 små huuslängier fattigh [AID: 384786.b8070]
-”- 5 Jöns Madtzon ½ Dito beskaffanheeth
-”- 6 Anders Jönsson ½ Fyra små g:le huuslängior Ungh dräng hielper sigh lijtet
    Östre Glimminge    
Till Lundhe Domkyrckia 1 Boo Andersson ½ Har 4 g:le huusläng:r tembl:n wedh macht och bonden behål:n [AID: v331250.b9490]
Utsochne Wekudagz till Glimminge 2 Thua Hindrichsson ½ Har 3 läng:r något bröstfeldigt dock tembl: wedh macht
-”- 3 Nils Madtzon ½ Har 4 små husläng:r hielper sigh så hen [AID: v461319.b510]
Cronones Rusthållare under Hr Ryttmäst: Mond:Gumris Compagnie har ett ringa Rusthåldh 4 Erich Nilsson ½ Har 3 små husläng:r något bröstfeldigh begår sigh så hen
[AID: v461319.b1610]
Uthsochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 5 Madtz och Thua Nilsson ½ Fyra små läng:r wedh macht
-”- 6 Gathehuus: Lars Nilsson

1

Ett stycka huslänge husman:n Uthfattig
Erich Nilss: Rusthåldh 7 Olof Clemmetzon, nu Rusthållaren Ibruch ¼ Fins 2 stomper förfalne och g:le huusläng:r, ingen åboo
Till Bolshögh kyrckia 8 Gathehuus Asmun Ågesson

1

Ett stycke huus fattigh
Uthsochne Wekudagz till Glimminge 9 Hans Hindrichsson ¼ Har 2 små förfal: husl: bonden fattig
-”- 10 Åke Pehrsson ½ Har 4 husläng:r tembl: wedh macht
-”- 11 Nils Clemmetzon ½ Dito 4 husl: och ähr Nembdeman wedh macht
-”- 12 Olof Nilsson ½ Dito 4 läng:r och ähr tembl: wedh macht
-”- 13 Pehr Nilsson ½ Dito beskaffanheeth [AID: v384816.b6160]
-”- 14 Hans Swensson ½ Dito 4 små husläng:r wedh macht och hielper sigh
-”- 15 Gathehuus Thor Erichsson

1

Afhyst uthj 30 och några Åhr
    Wästanbeck:    
Uthsochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 1 Gathehuus: Pehr Skomakare

1

Ett stycke huus på 1½ golf, fattigh [AID: v612668.b1990]
-”- 2 Dito Swen Joensson nu Per Joenss:

1

Dito beskaffanheeth [AID: v612668.b1990]
-”- 3 Håckon Nilsson ¼ Fins 4 g:le ruinerade längior bondhen fattigh [AID: v612668.b1660]
-”- 4 Gathehuus: Hans Ollsson

1

Ett stycke huus på 2 golf åboen skal der ifrån till Wranerup [AID: v612668.b1990]
-”- 5 Jöns Larsson ¼ Har 4 huusl: wedh macht och hielper sigh [AID: v612668.b1660]
-”- 6 Mårten Åckesson ¼ Har 4 huusl: wedh macht och hielper sigh [AID: v612668.b1680]
-”- 7 Nils Bengdtzon ¼ Har 3 små dollige husl: bonden fattigh
-”- 8 Thor Andersson ¼ Fins 4 små dollige huusläng:r bonden fattigh
-”- 9 Tycke Ollsson nu Måns Nilsson ¼ Har 3 små stomper husläng:r nyligen antagen och fattigh [AID: v612668.b1680]

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 56 / sid 51 ff (AID: v98462.b56.s51)

Ur: 1719 års jordebok
Bolshög Socken

Cronohemman      
Glimminge 4 Bengt Tuesson 7/16
Glimminge 7 Måns Jönsson 3/16
Kyrkiohemman      
Glimminge 1 Oluf Nillsson 1/2
Gathus      
Glimminge 8 Öde  
Utsochne Frälse      
Glimminge 14 Christopher Ingwarsson 1/2
Glimminge 13 Nills Ohlsson 1/2
Glimminge 12 Mats Olufsson 1/2
Glimminge 11 Pär Olufsson 1/2
Glimminge 10 Pär Åkesson 1/2
Glimminge 5 Jeppa Tuesson 1/2
Glimminge 3 Oluf Boosson 1/2
Glimminge 2 Öde 1/2
Gnalöf 1 Öde 1/2
Gnalöf 2 Öde 1/2
Gnalöf 3 Nills Mårtensson 1/2
Gnalöf 4 Nills Håkansson 1/2
Gnalöf 5 Öde 1/2
Gnalöf 6 Pär Tuesson 1/2
Wästanbeck 7 Tue Ohlsson 1/4
Wästanbeck 5 Hans Mårtensson 1/4
Wästanbeck 3 Rasmus Tuesson 1/4
Wästanbeck 6 Ingwar Eriksson 1/4
Wästanbeck 8 Bengt Larsson 1/4
Wästanbeck 9 Hindrick Ohlsson 1/4
Glimminge 9 Jöran Sörensson 1/4
Gathus      
Glimminge 6 Öde  
Glimminge 15 Öde  
Springförbij 1 Tue Pärsson [Anges i 1825 års jordebok "Springförbi eller StjernHuset, detta utgör en större Utjord bewuxen med Eke och hassel skog" (AID: v566850.b1410)]
Wästanbeck 1 Öde  
Wästanbeck 2 Öde  
Wästanbeck 4    
Kyrkiohuset 1    

Gnalöv nr 1 (Utsockne frälse till Glimminge gård) [AID: v461292.b740; v461292.b5980]

1670              Swen Nilsson

1681              Swen Nilsson nu Michell Swensson, warit öde, uptagen på 1 Åhrs frijheet

1684              Michel Swensson, h, finns 2 Läng:r wedh macht, hielper sigh dock fattigh

1691              Michel Swensson, h
                      Ibid Mårtten Lasson

1694              Pehr Lasson, h
                      Ibm Mårten Lasson, h

1697              Per Lasson, h Mätta, dr Per, piga Anna

1699              Pehr Lasson, h, dr Ohla

1700              Per Lasson, h

Järrestads häradsrätt, vintertinger 1700:
[sahl. Anders Jacobs stärbhuus i Simrishamn] Än instämbdt Per Lasson i Gnalöf för 17 D:r 16 öre smt. Fullmächtigen Johan Ström berättade at han betalt.

1702              Per Lasson, h
                      Ibid Bonde E
sbiörnsson ogift

1705              Per Larsson, h

Järrestads häradsrätt, vintertinget 1706:
Handelsmannen Mårthen Pletz [i Simrishamn] låtit instemma Per Lasson i Tommerup för 1 D:r 4 öre smt. Per Lasson tillstädes nekade att hwarken han eller hans folk bekommit något på hans wägnar och är aldeles intet skyldig, han bodde förr i Gnalöf och den som kom efter honom har samma nampn, så det må wara missskrefwit. Fullmechtigen opwiste räkningen att i den stodh opfört Per Lasson i Gnalöf för 3 skeppor grynmiöhl á 12 öre skeppan. Swaranden betygade dhet han aldrig fått deraf dhet ringaste och är honom intet skylldig icke heller nånsin haft handell medh handelsmannen.
Mårthen Pletz Tienare opwiste ännu ett concept, hwaruti Per Lasson i Gnalöf står opfört att han det bekommit A:o 1702 som i rächningen står A:o 1704 och som har budit sig att giöra sin eed, beer han att om han dhen medh godt samweethe kan afläggia, han dhet till så mycket större säkerheet må giöra. Efter föregången förmahning afladhe Per Lasson edhen och befriade sig med een sins eede.

1709              Per Larsson, h

1711              Pär Larsson, h

1723              Per Lasson

1725              Pär Larsson, son Mårten

1728              Pär Larsson, h, son, dotter

1729              Mårten Persson, Faderen Pär Larson

1730              Mårten Pärsson

1733              Mårten Pärsson, h, dr

1735              Mårten Pärsson, h

1736              Mårten, h, dr Ingwar, piga Elna

1737              Mårten Persson, h Giertrud, dr Matz

1742              Mårten Persson, h, dr Knut

1744              Mårten Persson, h, dr Mårten

1747              Mårten Persson, h

1748              Mårten Persson, h

1749              Hans Christophersson, h, dr Måns

1750              Hans Christophersson, h, dr Måns

1751              Hans Christophersson, h, dr Måns, piga Kersti

1753              Hans Christophersson, h, dr Anders, piga Kirsti

1760              Hans Christoffersson, h, dr Nils, piga Kierstina

1765              Hans Kristophersson, h, dr Ola, piga Elna

1766              Hans Kristophersson, h, dr Erik, piga Ällna, barn söner Pär och Kristopher, dotter Anna

1770              Hans Christoffersson, h, dr Nils, son Per, barn 2 st

1775              Hans Christoffersson, h, söner Per och Christopher, piga Anna, barn ett

1780              Hans Christoffersson, h, son Pär, pojke Jeppa, piga Ingar

1782              Hans Kristoffersson, h, son Per, piga Ingar, 1 barn

1783              Hans Christoffersson, h, son Pär, pojke Mårten, piga Ingar

1784              Christoffer Hansson ogift, dr Mårten, piga Ingar. Inh: Hans Christophersson, h

1785              Christopher Hansson ogift, dr Hans, piga Boel, Inhys: Hans, h

1790              Kristopher Hansson, h, dr Ohla och Bengt, piga Ingar, 2 barn, Inh: Hans, h

1795              Christopher Hansson, h, dr Matts, piga Karna, 4 barn. Inh: Kjersti

1799              Christopher Hansson (död 1798), h, dr Lasse, 5 barn, Inhys. Enk; Kjersti

1800              Enkan Bengta Mickelsdotter, dr Jeppa och Nils, 5 barn. Inhys: Enk: Kjersti

1801              Jeppa Mårtensson, h, 6 barn. Inh; Enk Kjersti

1805              Jeppa Mårtensson, h

1810              Jeppa Mårtensson, h, dr Lars, piga Elljena, barn: Mickell 11, Christopher 6, Mätta 9, Janna 14

1815              Jeppa Mårtensson, h Bengta

1820              Arr: Jeppa Mårtensson 55, h 56, son Hans 27, h 26, son Christoffer 16, dotter Mätta 19


Gnalöv nr 2 (Utsockne frälse till Glimminge gård) [AID: v461292.b740]

1670              Truls Swensson

1680              Mårten Persson, h (fattig)

1681              Trulls Swensson nu Mårten Persson, Behållen

1684              Mårten Pehrsson, h, Dito 2 läng:r wedh macht, bondhen medelmåttigh

1691              Mårtten Persson, h

1694              Mårten Pährsson, h, son (Mårten ålderman enligt sommartinget vid häradsrätten)

1697              Mårten Persson, h Elina, son Boo, dotter Sissa, Elina Mårtensdotter

1699              Morten Pehrsson, h, son Boe, dotter Sidssel

1700              Mårten Persson, h, son Boo

1702              Mårtens Persson, h, son Boo, dotter Sissa

1705              Mårten Persson, h, son Boh

Järrestads häradsrätt, vintertinget 1706:
Handelsmannen i Cimbritzhamn wählförnähme Johan König låtit stemma fölljande personer för skuldfordringar, nemblingen:
/…/
Mårthen Persson i Gnalöf
för 4 D:r 16 :/ smt
Gifwandes Hr handelsmannen tillkienna att dhe samptelige sig hoos honom infunnit och sig förlickt, att han denne gång intet widare kährer.

1709              Mårten Nielsson, h

1710              Mårten Nillsson, h
                      Ibm Mattz Mårtensson, h

1711              Mårten Nielsson, h
                      Ibm Matz Mårtensson, h

1723              Matz Mårtensson

1725              Mattz Mårtensson

Järrestads häradsrätt, sommartinget 1727:
S. D: instäldte sig drängen Lars Lasson ifrån Walby som genom stedzmåhls zedell d: 25 Junij 1726 af Wälborne Hr Holger Rosenkrantz sig antagit hemmanet N:o 2 1/2 i Gnalöf, emot det at han niuter et åhrs frihet, Nbl:n ifrån Walborgzmesso innewarande åhr till samma tid åhr 1728, anhållandes at HäradzRätten wille lämbna honom behörig attest om detta hemmans tilståndh, på det han må kunna å wederbörligt ställe giöra ansöchning om Confirmation.
Om ofwannämbde hemmans tilstånd Ransakade Rätten, befinnandes, at förra åboen Mattz Mårtensson illa handterat det samma både till husen och åkerbruket, så at det blifwit bristfälligt till 94 D: 20 ./. efter granskningen af d. 20 Octobris 1725, den Nämbdemän Swän Andersson och Erich Hindrichsson förrätadt. Altså fant Rätten skiähligt, at bewillia till detta ena frijhetzåhr: hwarefter Åboen Lars Lasson åligger, at hafwa husen i fullkombligt stånd satt sampt betala till Cronan och Härskapet, de af hemmanet gående Räntor och uthlagor: dock bör han wijd Kongl: Landzhöfdinge Embetet i underdån ödmiukhet sökia om Confirmation.

1727              Lars Larsson, dreng Per

1728              Lars Lasson, hustru, dr

1730              Lars Larsson

1733              Lars Larsson, h, dr, piga

1735              Lass Lasson, h, dr Oluf

1736              Lars Lason, h, dr Åke, piga Boel

1737              Lars Lasson, h Kierstina, dr Per

1742              Lars Larsson, h, dr Mårten

1744              Lars Larsson, h, dr Erich

1747              Lars Larsson, h, dr Nills

1748              Jeppa Persson, h, Inhyses Lars Larsson, h (gamla och fattiga)

1749              Jeppa Persson, h, pojke Lars

1750              Jeppa Persson, h, dr Anders

1751              Jeppa Persson, h, dr Anders, piga Janna

1753              Jäppa Pärsson, h, pojke Tufwe, flickan Karna

1760              Jeppa Pärsson, h, son Tor, piga Bolla

1765              Jäppa Pärsson, h, son Pär, dr Mats

1766              Jäppa Pärsson, h, son Pär, dr Mårten, barn söner Mårten, Lars och Jöns, dotter Karna

1770              Jeppa Persson, h, son Per, dotter Karna, barn 3 st

1771              Brukas af Herr Majoren Rosencrantz

1775              Brukas af Herrskapet på Borrby gård

1780              Brukas af Herrskapet Rosencrants

1783              Brukas af Herrskapet Rosencrantz

1784              Pär Hansson ogift, dr Mårten

1785              Pär Hansson, h, dr Mårten, piga Metta

1790              Per Hansson, h, dr Arfwid, piga Anna, gosse Ohla

1795              Pär Hansson, h, dr Nils, piga Bengta, 3 barn

1799              Pär Hansson (död 1798), h, dr Matts, 4 barn

1800              Enkan Ingar Mårtensdotter, dr Knut och Pär, 4 barn

1801              Knut Michelsson, h, dr Mårten, 5 barn

1805              Knut Mickelsson, h

1810              Knut Michelsson, h, dotter Anna, dr Mårten, piga Bengta, barn: Ola (krömpl:), Hans 12, Ingar 8, Gertrud 6 år

1815              Knut Michelsson, h Ingar

1820              Arr: af Knut Michelsson 54, h 58, dotter Gertrud 16, son Hans 23
 

Gnalöv nr 3 (Utsockne frälse till Glimminge gård) [AID: v461292.b740]

1670              Olle Nillsson

1680              Mårten Nielsson, h

1681              Oloff Nillsson nu Mårten Nillsson, Behållen

1684              Mårten Nilsson, h, har 4 små husläng:r, hielper sigh så tembl:n

1691              Mårtten Nihlsson Enkl:, piga

1694              Mårten Nilsson, h, dr

1697              Mårten Nillsson, h Elsa, son Nills, dotter Elisabeth, Madtz Mårtensson

1699              Morten Nilsson, h, son Nils

1700              Mårten Nillsson, h, son Nills, dotter Lijsabet

1702              Mårten Nilsson, h, son Nills

1705              Nils Mårtensson, h, pojke Madz

Järrestads häradsrätt, hösttinget 1707:
Nils Mårtensson i Gnalöf låtit stämma Satzer Mårtenson i Walby för 2 D:r 31 öre skullfordran gifwandes tillkiänna at dhe sig förlikt såledz at Satzer Mårtenson skulle betahla een T:a korn och een hööTiufwa nu straxt och 24 öre 24 om Juhletijd hwilket Satzer Mårtenson tillstodh.

1709              Nils Mårtensson, h, dr Matz Mårtensson

1710              Nills Mårtensson, h, dr Oluff Håkansson, piga Ellna

Järrestads häradsrätt, sommartinget 1710:
Bonden Ingwar Clemmetsson i Gislöf tilltahlte efter laga Citation Hindrich Ingwarssons enkie hustru Janna Ohlsdotter och dess med arfwingar, nembl: Per Tuedsson och Gunnar Erlandsson i Gislöf, Nills Mårtensson i Gnalöf, Mårten Trullss i Tågarp och Oloff Mårtensson i Jerresta, ang:de siu dahl 16 ./. smt, som hoos sl: Hindrich Ingwarsson inneståt och desse arfwingar nekat honom wed skiftet at uthbekomma, hwilka penningar äro barna penningar och tillhöra pijgan Gertrud Jönsdotter, för hwilken han är constituerat at wara måhlsman som skiftet af d: 2 Decemb 1702 uthwisar, hwilket han i rätten inlefwererade och påstår at desse arfwingar måtte igenom domb blifwa tillkiände att betahla de 7 D:r 8 ./. smt med expenser. Swaranderne mötte till wedermäle och förklarade det de intet weeta hwaruti denna skulden består och kunna intet betahla förr än de får weeta det. Kiäranden sade det han hört säijas at denna skuld består uti een Gårda part, som hon ärft efter sin sahl. moder, påstår at få effter skifftes brefwet sin betahlning, emedan desse arfwingar hafwa skiftet sig emellan Hindrich Ingwarssons egendomb. Widare war intet i saken att påminna.
Resolutio

Såsom swaranderne i så måtto och intet widare welat bestrida denna skulden än allenast at kiäranden måtte wijsa hwaruti den består, då de willia den betahla; doch som kiäranden med skifttet af dato d: 2 Decemb: 1702 som är hållet och förrättat af sahl. häradzhöfdingen Bengt Sedt intygat at han är worden constituerat wara för myndare för Gertrud Jönsdotters arf, som henne tillfallit är effter dess sahl. moder Ingar Clemmetsdotter hwaruti Hindrich Ingwarsson för siu dahl 16 ./. finnes antechnat, som kiäranden lijkmätigt förmyndare ordningen skall åliggia att infodra. Hafwandes och bem:te änkia och arfwingar ärft och dehlat sig emellan sahl. Hindrich Ingwarssons egendomb; Altså finner häradz Tingz rätten enkian skyldig att betahla een tredie dehl af denna skuldh som är 2 D: r 16 smt och de andre arfwingarna nembl:n Per Tuedsson, Gunnar Erlandsson, Nills Mårtenss, Mårten Tuedsson och Olof Mårtensson betahlar de andra 2/3 dehlarna, som är femb D:r smt belöper sig een dahl på hwardera. Börandens och swaranderna participera att betahla rättegångz omkåstnaden till kiäranden. Modererat till een dahl: 16 ./. smt.

1711              Niels Mårtensson, h

Järrestads häradsrätt, vintertinget 1711:
Rusthållaren Pehr Tuedsson låtit nu första gången hemmanen N:o 12 och 17 i Gislöf, det förra 3/8 dehls och det senare halft hemman i Gislöf dem han af sin swärfader Hindrik Ifwersson sig tillhandlat för een summa 200 D:r smt tillståendes samptel: Hindrich Ifwersons arfwingar, Olof Mårtensson i Nöbbelöf, Gunnar Elofsson i Gislöf, Mårten Truedsson i Tågarp, Nills Mårtensson i Gnalöf ock Olof Mårtensson i Jerresta som nu woro tillstädes att de friwilleligen desse hemman hafwa afståt ock niutit derföre sin fullkomblige betahlning. 

1723              Nils Mårtensson

1727              Nills Mårtensson, sonen Mårten

1728              Nils Mårtensson, h, son

1730              Nils Mårtensson

1733              Nils Mårtensson, h, son

1735              Nils Mårtensson, h, dr Hindrick

1736              Nils Mårtensson, h, söner Hindrick och Nils, dotter Ellna

1737              Nils Mårtensson, h Ingar, söner Hindrick och Nils, pigan Elna

1742              Hindrich Nilsson, h, dr Michel

1744              Hindrich Nilsson, h, dr Michel

1747              Hindrick Nilsson, h, dr Nills

1748              Hindrick Nilsson h, dr

1749              Hindrich Nilsson, h, dr Bo

1750              Hindrich Nillsson, h, dr Jöns

1751              Hindrick Nillsson, h, dr Jöns

1753              Hindrich Nillsson, h, dr Trued

1760              Hindrick Nilsson, h, son gossen Matts, dotter flickan Ellna

1765              Hinrick Nilsson, h, söner Mats och Nils, piga Boel

1766              Hindrick Nillson, h, söner Matts och Nills, dotter Boel, barn dotter Kjersti

1770              Hindrick Nilsson, h. söner Mats och Nils, barn Kjersti

1771              Matts Hindricksson ogift, pojke Nils, piga Karna
                      Inhys: föräldr: Hindrick Nilsson, hustru, barn Kjersti

1775              Matts Hindrichsson ogift, pojke Nils (bräcklig) och Anders, dotter Kiersti
Inhys: föräld: Hindrick och h

1780              Matts Hindricksson, h, dr gossen Per, piga Kirsti, barn 2. Inhys: Hindrick, h

1785              Matts Hindricksson, h, dr Mårten, barn 3 st, Inhys: änkan Bengta

1790              Matts Hindricksson, h, dr Matts, 4 barn

1795              Matts Hindricksson, h, son Mårten, dotter Kjersti, 2 barn

1800              Matts Hindricksson, h, son Mårten, dr Anders, 1 barn

1801              Hans Larsson, h, dr Pär, Inhys: Matts Hindricksson, h

1802              Hans Larsson, h, dr Nils, Inhys: Matts Hindricksson, h

 1803              Hans Larsson, h, 1 barn, Inhys: Matts Hindricksson, h Karna

1805              Hans Larsson, h
                      Inhys: Matts Hindricksson

1810              Hans Larsson, h, piga Bengta, barn: Mårten 4, Karna 6. Inhys: Matts Hindrichsson 66, h Karna 56 (är krömpl:)

1815              Hans Larsson, h Ingebor
                      Inhys: Matts Hindriksson, h Karna

1820              Arr: Hans Larsson 52, h, 44, dotter Karna 18, Inhys: Enkan Karna 65

 

Gnalöv nr 4 (Utsockne frälse till Glimminge gård) [AID: v461292.b740]

1670              Thor Matzson

1681              Tohr Madtzon nu Jöns Trullsson, Öde, Uptagen på 3 Åhrs frijheet för Langille och sedan för helfften frij Continue  

1684              Jöns Truedtzon, h, piga, warit ödhe och på frijheeth Uptaget och Upbygdt 2 små huuslängier fattigh

1691              Jöns Truetsson, h, dr

1694              Jöns Truetsson, h, dr

1697              Jöns Truedtzon, h Sijna, Bengta Jönsdotter, Ingwar Nillsson

Järrestads häradsrätt, hösttinget 1697:
9. Drängen Esbiörn Jörensson i Qwarnby instämbt Jöns Truedsson i Gnalööf, angående 6 T:r korn medh 2 åhrs Räntta, 1 wallmars klädningh, 1 paar linböxer medh lijfstöcke
Jöns Truedsson mötte och ingaf sin Libel uthan dato, hwaruthinnan han intet will wedstå meer änn ett halfft Pund korn och ett paar skoor, dett han säijer betalt som Libellen Innehåller.
Drängen Esbiörn nekar, så intet wara som han i Libellen infördt, uthan påståår sitt kraf effter citationens Innehåldh effter som dhet intet kan bewijses.
Jöns Truedsson tillfrågades om drängens korn och hafre han åhrl: åhrs förtient hoos honom är derpå stället uthtrusket och lagt på hans lofft, hwartill han swarade Jaa, således skiedt wara undantagandes 3 T:r hafre han förde bort som woro sådde på platsen, kläderna och skorna kan icke häller Jöns Truedsson beneka uthan wara dhem skyldige.
Drängen Esbiörn begiärar domb på Rästen som är 3 4/5 T:a korn sampt kläderna medh Tingzexpenser.
Rätten förhölth parterne om dhe om dhenna saak förennas wille, hwartill dhe funno sig benägne, att Jöns Truedsson i ett för alt till nästkommande Martinj tijdh betahlar till drängen Esbiörn Jörensson 1 Pundh korn i widrigt undergå laga execution.

1699              Jöns Truetsson, h, dr Olla Nilsson

1700              Jöns Truetzon, h, dr Ohla Nillsson

1702              Jöns Truetzon, h, dr Ohla Nillsson

1705              Jöns Truetzon, h, dr Ola Nilsson

1709              Jöns Truetsson, h, dr Staffan Nilsson

1710              Nills Håkansson ogift. Inhys: Jöns Truedsson, h

1711              Niels Håkansson ogift, piga Anna. Inhys: Enkan Sina (födes af S[one]:n)

1723              Nils Håkansson

1725              Nills Håkansson [AID: v384776.b746]

Järrestads häradsrätt, sommartinget 1727:
Drängen ifrån Hoby Olof Persson inkom för Rätten och framgaf Stedzmålszedlen af d. 5 September 1726, som han undfådt af Wälborne Hr Holger Rosenkrantz på hemmanet N:o 4 1/2 i Gnalöf, af hwilcken finnes det honom är förundt frihet på samma hemman ifrån Philippi Jacobi dag åhr 1727 och till samma tijd åhr 1728, anhållandes at HäradzRätten wille icke allenast ransaka om detta hemmans tilstånd, uthan och lämbna honom behörigt Tingz attestatum på det han må kunna giöra å wederbörlig ort ansökning om approbation.
HäradzRätten tog sig före inquisition om förenämbde hemman, och fant, at förra åboen Nills Håkansson det samma illa ruinerat, så till Bygning, som åkerbruket, så at det blifwit bristfälligt efter Näbdens Swän Anderssons och Erich Hindrichsons d. 20 Octob: 1725, sampt sedermera wid TingzRätten d. 25 Passato samma åhr Confirmerade granskning, till 107 D: 12 ./. Srmt: Hwarföre Rätten funnit skiähligt bewillia till ofwannämbda ena frihetz åhrs åthniutande, efter hwilketz Expirerande Åboen Olof Persson åligger, at betala till Kongl. May:t och Härskapet de af hemmanet åhrl: gående uthskylder. Börandes uthom detta hos Kongl: Landzhöfdinge Embetet i Christianstad giöra ansökning om Confirmation på förenämbde frihetz åhr.

1728              Ola Persson

1728              Oluf Pärsson, h, dr

1730              Ola Pärsson

1731              Ola Pärsson, dr. Nils. Ibm Pär Lasson

1733              Pär Lasson, h, dr, piga

1735              Pär Lasson, h, pojke Jöns

1736              Per Lasson, h, dr Jöns, piga Ellina

1737              Per Lasson, h Kierstina Tufvesdotter, dr Mårten, piga Elna, Inh: hustru Karna

1742              Per Larsson, h, pojke Ingwar

1744              Per Larsson, h, dr Jöns

1747              Per Larsson, h

1748              Per Larsson, h

1749              Per Larsson, h

1750              Per Larsson, h Gertrud Olsdotter, son Tufwe

1751              Per Larsson, h, son Tufwe

1753              Måns Christophersson, h, pojkar Pär och Tufwe, piga Ellna

1760              Måns Christoffersson, h, gossen Anders, flickan Kierstina

1765              Måns Kristophersson, h, drängar N.N. och Bengt, piga Mätta

1766              Måns Kristophersson, h Gertrud Olofsdotter, dr Ola, pojke Nils, barn son Kristopher, dotter Karna

1770              Måns Christoffersson, h, dr Måns, pojke Måns, dotter Karna, barn Christopher

1775              Måns Christoffersson, h, dr Jöns, son Christoffer, dotter Karna

1780              Måns Christophersson h, son Christopher, pojke Anders, piga Margreta, barn 1

1785              Måns Christophersson, h, son Christopher, piga Bengta, barn 1

1789              Måns Kristophersson, h, son Kristopher, pojke, piga Una

1790              Kristopher Månsson, h, dr Bengt, 1 barn, Inh: Kristian (allmosehion), 1 barn

1795              Christopher Månsson, h, dr Bengt, piga Else, 2 barn

1800              Christopher Månsson, h, dr Pär, piga Elna, 3 barn

1805              Christopher Månsson, h

1810              Kristopher Månsson, h, son Måns, barn: Hans 13, Ingar 9

1813              Arren: Kristoffer Månsson 55, h, son Hans 16, son Måns Kristoffersson 20

1814              Arr: Enk: Bengta 46, son Hans 17, son Måns Kristoffersson, 21

1815              Christopher Måns Enka
                      Måns Christophersson, h Anna

1820              Måns Christoffersson 27, h 27, dr Bengt 37, Inh. Enkan Bengts 52

 

Gnalöv nr 5 (Utsockne frälse till Glimminge gård) [AID: v461292.b740]

1670              Peder Isachsson och Asmund Åkesson

1681              Peder Isachsson nu Jöns Madtzson, Öde, Uptagen på 3 Åhrs frijheet för Langille och sedan för helfften frij Continue  

1684              Jöns Madtzon, h, Dito beskaffenheeth [=warit ödhe och på frijheeth Uptaget och Upbygdt 2 små huuslängier fattigh]

1691              Jöns Matzon, h, dr

1694              Jöns Madtsson, h

Järrestads häradsrätt, sommartinget 1694:
24. Wällborne Hr Holger Rosencrantz till Glimminge gårdh instämdt Jöns Mattsson i Gnalöf uthi Bohlshögz sochn som A:o 1680 d. 24 Aug: bekommit een gårdh på Glimminge godtz uppå 3 åhrs frijheet, medh een upbygdh huuselängia, 2 öök, een koo, och 4 fåår, hwilken uthan uppsäijelse och medh o…ne nu i wåhras A:o 1694 skall ändtnycht(?) hemmanet, insinuerade wedh nembdemannen Nils Clemetsson i Bohlshög Dito skriftelige inlagu de datuo d. 5 Junij A:o 1684(!)  som wardt uppläsen och ad acta lagdh.
Swaranden Jöns Mattsson i Gnalöf war till wedermähle, tillneekandes saakgifwandet och säyer sig hwarken fådt ööken, koen eller fååren, wedh hemmanetz anträde, uthan medelst fattigdomb sig lagl. wedh Åke Persson i Glimminge uppsagt, som dess inlagu wijdare förmähler Sine dato den der för rätten uppläsen wardt och ad acta lagdh.
Uppå rättens examinerande medh denne Jöns Mattsson swarade han sig af Roothen någre penningar wedh hemmanetz anträde, men kan sig intet ährindra huru många.
Sentensio
Alldenstundh wällborne Hr Holger Rosencrantz hwarken sielf eller dess lagha fullmächtige till saakens prosecuerande eller att swara uppå Rec anbrachte jäf, tillstädes; Altså will häradzrätten be:te swarandens inlagu och swar hafwa wällb:ne Hr Rosencrantz till beswarande och närmare bewijs uppå saakgifwandet notificerat.

Järrestads häradsrätt, hösttinget 1694:
39. Bohlshögs kiyrckiowärder blefwo för hoos dhem ännu innestående Ballancer för Rätten kallade nembl: Thue Hindrichsson och Oluf Thuesson pro A:o 1690 för 10 D:r smt sampt Lars Erichsson i Glimminge och Jöns Mattsson i Gnalöf pro A:o 1691 och 1692 10 D:r 6 s 7 1/5 r smt. Af hwilcka ingen uthan allenast Jöns Mattsson för detta i Gnalöf, men nu i Järestadh boende, comparerade tillstodh skulden lofwade willia densamma medh sin cammerade Lars Erichsson betahla, dett honom förelades till Juhl att fullbordha Eller undergåå derföre laga execution.

44. Saaken som senaste Tingh incaminerades emillan Hr Holger Rosencrantz till Glimminge gårdh och bonden som hans hemman afwijkit Jöns Mattsson i Gnalöf efter Wällborne Hr Holger Rosencrantzes till Rätten ankomne Bref daterad Glimminge d 14 Nov. 1694. Uppetogz: Begiärandes deruthi dett måtte Bonden Jöns Mattson förbiudas, till Glimminge godtz sigh igen gifwa, sampt hwadh han ännu uppå dess åhrl: landgille resterar att betahla; Bewijsandes och medh Arildh Ollsson i Lunnamölla samma Bonde på een gångh bekommit till Byggningz hiälp föruthan 3 frijheetz åhr 20 D:r smt eller och att skaffa sigh öök derföre.
Bonden Jöns Mattsson närwarande, tillståår sigh restera medh landgille, men föregifwer sig medelst fattigdomb twungen samma hemman afflytta, I dy inga chreatur hwarcken hästar eller annan Booskap för honom trifwas wehlat, sampt att han der warit på een 13 åhr och så länge han haft dett ringaste att ståå emoth medh, jämwäll att härskapet igienom dess Betiänte låtit honom ifrån behålla dhå han flytte från gården 1 p:r öök, sehlar, tömh, wagn och een harfw sampt att han sådt 3 Tunnor Rough dhem han frånflytte.
Resolutio
Bonden Jöns Mattsson som olofwandes begifwit sig från hemmanet Gnalöf på wällborne Hr Holger Rosencrantzes godtz, böör efter sitt föregifwande till nästa Tingh fulltyga dett han hoos härskapet sig ifrån bem:te hemman lagligen uppsagt hafwer, och der han dett eij bewijsa kan, sigh åther på godzet infinna, men emidlertijdh hoos härskapet sökia i godho att inställa och för resterande landgillet wällborne Hr Rosencrantz contentera och förnöija, hafwandes att fåå deruthi godtgiordt dhe 3 T:r Rougz uthsäde som han Jorden för sitt flyttiande uthsådt.

1697              Nills Persson, h Kirstina

1699              Nils Pehrsson, h, dr Nils Nilsson (bewiste at währa 14 åhr)

1700              Nills Persson, h, dr Nills Nillsson

1702              Nills Persson, h

Järrestads häradsrätt, vintertinget 1702:
Än handelsmannen König [i Simrishamn] låtit stämma Nills Perss. i Gnalöf ang:de 1 D:r skuldfodran. Handellsm. gaf tilkänna at saken war förlikt at han intet widare söker.

1705              Nils Persson, h

1709              Lasse Arelsson, h, dräng Hindrick Ingemansson, h, pig Kirstina

1710              Oluf Larsson, h

1711              Oluf Larsson, h, dr Anders Kämpe

Järrestads häradsrätt, hösttinget 1722:
För Rätten upwiste Olof Larsson i Gnalöf stedzmåhls sedeln som Wählborne Hr Holger RosenCrantz uthgifwit d:n 6 augusti 1721, igennom hwilken honom lembnas att emottaga, Ödes Frälsehemman N:o 5 1/2 som i 6 åhrs tijd warit Öde och obrukat med den försäkran att få 3:ne frihetzåhr inan hwilkas expirerande han skall wara skyldig att huusen upbyggia och i fullkombligt stånd sättia; Och som han sinnat är att ansökia om desse frihetzåhrs åthniutande, ty anhåller han att Rätten wille inquirera och Ransaka om hemmanets tillstånd och meddehla honom honom behörig Attest.
Rätten ransakade noga efter detta hemmans tillstånd och befan att den förra Åboen Jeppe Nilsson är blefwen för 6 åhr sedan ruinerat af den swåra inquarteringen så att han det för fattigdom skull måste quittera, sedan hwilken tijd hemmanet stådt öde och obrukat sampt uthan åbo hwarigennom är händt att hemmanet efter insinuerat och approberat granskning af d:n 27 october innewarande åhr är wordet bristfälligt till 160 D:r 16 :/: hwilket att i stånd sättia och rätteligen som sig bör uptaga och bruka åboen åthminstonde behöfwer 3:ne åhrs frihet, emedan uthan åcker och äng ingen annan härlighet af skog och fiskewatn ligger till detta hemman som han kan giöra sig någon inkombst af. Dock åligger honom att om desse frihetzåhrens åthniutande giöra wijd Landzhöfdinge Dömmet i underdån ödmiukhet ansökning, så frampt han elliest will niuta eftergift af Jonungens och Herskapetz Räntor.

1723              Oluf Larsson

1728              Oluf Larsson, h

1730              Olof Larsson

1731              Ola Larsson, son Lars

1733              Mårten Nilsson, h, dr, piga

1735              Mårten Nilsson, h, pojke Hans

1736              Mårten Nilsson, h, dr Nils, piga Karna

1737              Mårten Nilsson, h Kiersti, dr Nils, piga Karna

1742              Mårten Nilsson, h, dr Erich
                      On. Ghs Nils Nilsson, h (man kröpl.)

1744              Mårten Nilsson, h, dr Nills
                      On Ghs Nills Nillsson, h (krömpl: och tiggare)

1747              Mårten Nillsson, h
                      On. Ghs Olof Larsson, h (allmosehion)

1748              Mårten Nilsson, h
                      On. Ghs Olof Larsson, h (allmosehion) 

1749              Mårten Nilsson, h

1750              Mårten Nillsson, h Kirstina Persdotter, son Per

1751              Mårten Nillsson, h, son Per

1753              Ola Rasmusson, h, dr Måns

1760              Olof Rasmusson, h, gossen Mårten, dotter flickan Ellna

1763              Ola Rasmusson, h, dr Mårten, piga Elna

1764              Anders Mårtensson ogift, piga Elna
                      Inh: Ola Rasmusson, h (m har bråk, h öfwer 63 år g:l)

1765              Anders Mårtensson ogift, piga Ingrid
                      Inh: Ola Rasmusson, h 

1766              ¼ Anders Mårtensson ogift, pojke Nills
                      ¼ Ola Rasmusson, h, dotter Janna (pig: Janna kröpling) 

1770              Anders Mårtensson, h, dr Nils och Åke, piga Ingebor, barn Gunnil
                      Ola Rasmusson, h, dotter Janna (Janna kröpling)             

1775              Anders Mårtensson, h, pojke Nils (fel på synen), piga Karna, barn 4 st
Inhys: Ola Rasmusson, h, dotter Janna (Janna kröpl:)
Onhs Jeppa Persson Enkl: (wanför), barn 2 st

1780              Anders Mårtensson, h, dr Nils, barn 5 st
Inhys: Ola Rasmusson, h, dotter Janna (Janna kröpling)
Onhs Jeppa Persson, h, barn err (Jeppa kröpling)

1785              Anders Mårtensson, h, dotter Gunnil, barn 3, Inhys: g:l pig Janna (utfattig)
Onhs Jeppa Persson, h, barn 2 (kröpl:)

1790              Anders Mårtensson, h, son Mårten, dotter Sissa och Boel
Onhs Jeppa Persson, h, 1 barn, g:l pig Janna (kröpling) 

1795              Anders Mårtensson, h, son Mårten, gosse Bengt, dotter Boel

1799              Anders Mårtensson, h, son Mårten, gosse Mårten, dotter Boel

1800              Mårten Andersson, h Karna Jönsdotter, dr Matts, piga Boel. Inh Enkan Sophia (Sophia g:l och bräckl: niuter underhåll af Barnen)

1805              Mårten Andersson, h

1810              Mårten Andersson, h, dr Hans, piga Kjersti, barn: Anders 4, Ingeman 2 år. Inhys: Änckan Sophia 65 år

1815              Mårten Andersson, h Ingar. Enk: Sophia Mårtensdotter

1820              Arr: Mårten Andersson 50, h 29, piga Karna 16, Inhys: Enkan Sophia 76

 

Gnalöv nr 6 (Utsockne frälse till Glimminge gård) [AID: v461292.b740]

1670              Peder Nilsson

1680              Jöns Månsson, h (g:l), son Anders

1681              Per Nillsson nu Jöns Månsson, Behålden

1684              Anders Jönsson, h, dr, fyra små g:le huuslängior, Ungh dräng hielper sigh lijtet

1691              Anders Jönsson, h, dr 

1694              Anders Jönsson, h

1697              Anders Jönsson, h Margretha, Åke Andersson

1699              Anders Jönsson, h 

1700              Anders Jönsson, h

1702              Per Tuesson ogift, dr Hindrik Persson, piga Sissa

1705              Per Tufwesson, h, dr Ingwar Nilsson

1709              Per Tufwesson, h, dr Nils Håkansson, piga Bolla

1711              Pär Tufwesson, h, dr Ouf Håkansson

1723              Per Tuasson

1725              Per Tusson, ifrån hemmanet går omkring och tigger

1727              Christopher Hansson, gossen Ola

1728              Christopher Hansson, h

1730              Christopher Hansson

1733              Christopher Hansson, h

1735              Christopher Hansson, h, son Hans

1736              Christopher Hansson, h, son Hans, pigan Lusse 

1737              Christoffer Hansson, h Boell, dr Hans, piga Ingebor

1742              Christopher Hansson, h, son Jöran
                      On. Ghs Olof Larsson, h (man soldat i tienst)

1744              Christopher Hansson, h, pojke Nills
                      On.
Ghs Olof Larsson, h (man wargieringskarl, hust: krömpl: och tiggerska)                 

1747              Christopher Hansson, h, son Nills
On.
Ghs Nills Nillsson, h (gaml: skröpl: och gångande tiggare)

1748              Christopher Hansson, h, 2 söner
                      On. Ghs Nills Nillsson, h (allmosehion)
                      ditto Matts Mårtensson, h (allmosehion)

1749              Christopher Hansson, h, son Nills

1750              Christopher Hansson, h, dr Hindrich

1751              Christopher Hansson, h, dr Hindrick

1753              Åke Hindrichsson, h, piga Kirstena, pojke Tohr
                      Inh:s Christopher Hansson, h (man öfwer 64 år gam:l och wanför, /…/ förmår intet arbeta, födes af Barnen)
                      On. Ghs Ola Larsson, h, son Mårten (krömpl:r och allmosehion)
                      dito Nils Nilsson, h (wahnföra och allmosehion)

1760              Åke Hindricksson, h, dr Tufwe, piga Kiersti

1765              Åke Hindrichsson, h, dr Tufwe och Ola
                      o. Ghs Anders Nilsson, h (utan utsäde)

1766              Åke Hindricksson, h, dr Tufwe, pojke Ola, barn söner Christopher, Hindrick och Ola, dotter Sophia
                      Onhs Anders Nillsson, h (hust: 55 år och bräckl:)
                      Inhys: Nills Nillsson, h (hust: Tiggerska) 

1770              Åke Hindricksson, h, dr Tufwe och Nils, dotter Sophia, barn 4 st
                      Onhs Anders Johansson, h
                      Inhys Anders Nilsson, h (allmosehion)
                      Inhys Nils Nilsson, h

1775              Åke Hindricksson, h, son Christopher, barn 5 st

1780              Åke Hindricksson, h, gossen Hindrich och Ola, barn 3 st
Inhys: Anders Nilsson, h, barn ett (man kröpling)
Onhs Åke Persson, h

1785              Åke Hindricksson, h, son Hindrich och Matts, barn 2
Onhs Anders Nilsson, h, barn 1
d:o Åke Persson, h, barn 2

1790              Åke Hindricksson, h, son Hindrick, gosse Ingemar, dotter Bolla
Onhs Per Persson, h, 5 barn

1791              Åke Hindricksson, h, son Hindrick, pojke Ingemar, dotter Bolla
Onhs Pär Pärsson, h, 5 barn
D:o Jäppa Pärsson, h, 1 barn (hust: bräckl:) 

1792              Hindrick Åkasson ogift, dr Håkan, piga Bolla
Inhys: Åke Hindricksson, h
Onhs Pär Pärsson, h, dotter Elljena, 4 barn
D:o Jeäa Pärsson, h, 1 barn (h: bräckl:)

1794              Hindrick Åkasson ogift, dr Matts, piga Bolla
Inhys: Åke Hindricksson, h
Onhs Pär Pärsson, h, 4 barn
D:o Jeppa Pärsson, h (h: bräckl:)

1795              Hindrick Åkasson ogift, dr Ola, piga Bolla
Inhys: Åke Hindricksson, h
Onhs Pär Pärsson, h, dotter Sissela, Ellena och Kjersti
Onhs Jeppa Pärsson, h (h:n bräckl:)

1800              Hindrick Åkasson, h, dr Hindrick, gosse Trulls, piga Ingar, 1 barn.                              
                      Inhys: Åke Hindricksson, h
                      Onhs Pär Pärsson, h, 2 barn
                      Onhs Enkan Elna, dotter Bengta

1805              Hindrick Åkasson, h
                      Onhs Pär Pärsson

1810              Hindrick Åkasson, h, dr Lars, piga Kjersti, barn: Jeppa 10, Nils 6, Ola 3, Boel 9 år.
                      Onhs Lars Swensson, h (m: afskedad rotesoldat bräkl:), barn: Ingar 3, Karna 1 år

1815              Hindrik Åkesson, h Elna

1820              Arr: Hinric Åkasson 57, h 44, son Jeppa 20, Nils 17


Gnalöv nr 7 (Gathus)


1670              Anders Beck

1681              Anders Bock, Öde

1725              Öde

1727              Beboos af Tiggare

1728              gh bebos af Tigare

1727              Pär Larsson

1731              Allmosehion

1733              gh Almosehion

1735              Olof Larsson, h

1737              Olof Larsson, h Anna, Inh. Hustru Metta

1815              Nils Nilsson, Eljena

1820              Husm. Nils Nilsson 36, h 43, svärmoder Hanna 69 (oförm:), dotter Boel 37                
                      Husm. Lars Svensson, 44, h 41                                                                         
                      Carab: Casten 35, h 43

On.Gathus

1737              Matz Mårtensson, h Johanna

On.Gathus

1737              Nils Nilsson, h Anna, Inh hustru Karna      

On.Gathus

1775              Per Mickelsson, h, barn ett
1775              Inhys Anders Nilsson, h (man kröpling)
1775              dito Nils Nilsson änkl:

Järrestads häradsrätt, sommartinget 1707:
Samptel: bymän i Jerresta låtet instämma Gnalöf bymän för dhe wilia förmehna Jerresta Boskap at gå på dhera fäladz mark. Warandes parterne af begge byar tillstädes och inlade Jerresta bymän deras beswähr skriftelig som oplästes.
Gnalöf bymän till wedhermåhl förklarade, till dhet första så är Jerresta Eng, som borde eliest dhet åhret liggia i fählad fredad, sedan äro för många åhr sedan där om godt domb emellan begge byerna huru wida Jerresta häradz boskap skulle wachtas oppå och in till Gnalöf mark, inläggiandes dher på siälfwe dhomen som är een häradzdhomb i Jerresta häradh emellan Jerresta och Gnalöf Bymän angående Jerresta by, gräsgång och fähdrift på Gnalöf fähladh afsagd d: 22 November A:o 1672 innehållandes at Jerresta bymän intet ähr tillåtit at hafwa des dragoxar på Gnalöf mark längre gåendes än som 8 dagar dagar efter wårsåden är bestält, icke heller med öfrige boskapen som fäherden drifwer komma längre än som till Lyngbäcken.
Resolutio
Såsom i thetta måhl een häradz dohm A:o 1672 d:n 22 November är utfallen att Jerresta oxar eij böra längre niuta frij gräsgång på Gnalöf fäladz mark än 8 dagar efter wåhrsåden är bestält, och fähherden med öfrige creaturen eij drifwa längre än till Lyngebäck, Altså kan nu häradzRätten der uti ingen ändring giöra.

Sammanställt av Magnus Lindskog, Vallby år 2011, 2017

Länskungörelser (Kristianstads län)
Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken "uppläses från predikstolen". Läs mer om kungörelser i "Ett massmedium för folket" av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

1822 18/11, N:o 255
Wid Auction, som hålles i Walby Prästegård, Tisdagen den 10 December nästinstundande, låta wederbörande Curatorer till den högstbjudande utropa och försälja detta års af Walby och Bolshögs församlingar utgående Tertial eller Präste Tionder, bestående af 32 tunnor 24 kappor Råg, 101 tunnor 24 kappor Korn samt 59 tunnor Hafra, hwilka säljas med förselrättighet till Staten Cimbrishamn; Hwarförutan wid samma tillfälle dränghafran 56 tun:r och Swintionden 9½ tun:r Korn, samt 59 tunnor 10 Kappor Korn i Arrende-Spannemål säljas med skyldighet för köparen att afhämta uti Walby Prästegård; och komma äfwen att försäljas en del Böcker och diwerse små skaer, tillhörige Afledne Prosten Tengwalls Concursmassa. Säkre och kände köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1:ste Febr. 1823, men okände eller mindre wederhäftige få ej afhämta warorne, utan emot genast ärläggande betalning; hwilket på begäran härigenom kungöres.

1836 ?/7, N:o 183
Följande Gåfwomedel hafwa i Länet genom Subscription influtit till iståndsättande af Riddarholms Kyrkan och med denna dagens Post hos Kongl. Stats-Contoret blifwit redowisade, neml.:
Ingelstads och Jerrestads Härader
från Wallby och Bollshög Socknar genom Herr Prosten Nykjörk 9 R:dr 4 sk. 6 r:st

1842 15/11, N:o 338
Enligt inkommen rapport hafwa tjufwar natten emellan den 25 och 26 sistl. Oktober medelst ett fönsters uttagande beredt sig tillfälle att inkomma i Bollshögs Kyrka och derifrån borttagit fattigstocken, hwilken dagen derpå på något afstånd från Kyrkan återfunnits uppbruten och till sitt innehåll plundrad. I anledning häraf anbefallas Krono- och Stadsbetjente att tjufwarne efterspana och med dem lagligen förfara i händelse de anträffas.
Christianstads Lands-Canzli den 15 Nowember 1842.

1849 24/2, N:o 60
Till underdånig följd af föreskriften i Kongl. Brefwet den 28 Dec. sistl. har Konungens Befallningshafwande utsett följande personer inom Ingelstads, Jerrestads, Willands, Gerds och Albo samt Östra och Westra Göinge Härader till wärderingsmän af sådane kreatur, som, angripne af elakartad lungsjukdom, dödas, och hwarföre ersättning af allmänna medel ifrågakommer:
Inom Ingelstads och Jerrestads Härader.
För Bolshög d:o (Socken) Åboen Nils Jeppsson i Westanbeck.

1856 25/11, N:o 242
Som Åboerne Nils Stenkelsson och Swen Åkesson i Glimminge, af Jerrestads härad, hwilka af Ombudsmannen wid den fortsatta Skånska Priwat-Banken härstädes blifwit lagsökte för Trehundrade R:dr Banko, jemte ränta och kostnadsersättning, på grund af skuld- och borgensförbindelse den 24 sistl. Januari, enligt hwad styrkt blifiwt, icke finnas i hemorten, utan wistas å obekant ort, så att Konungens Befallningshafwandes å ansökningen den 4 dennes meddelade Resolution icke kunnat dem delgifwas, så har Konungens Befallningshafwande med anledning deraf funnit skäligt härmed allmänneligen efterlysa bemälde Nils Stekelsson och Swen Åkesson, med föreläggande för dem att inom sex weckor från den dag kungörelse härom finnes sista gången införd i Post- och Inrikes-Tidningarne, hwilket genom Sökandens försorg bör ske tre gånger, sig å Lands-Canzliet härstädes infinna för att emottaga handlingarne i förewarande mål samt öfwer ansökningen inom åtta dagar derefter sig förklara, wid påföljd att anses hafwa medgifwit riktigheten af krafwet, så att hinder icke möter för pröfning af målet och anwändandet af Nils Stenkelssons och Swen Åkessons egendom till skuldens gäldande.
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i rikets öfrige Län anmodas att enahanda kungörelse utfärda.

1859 11/4, N:o 94 (se även: 1859 18/7, N:o 180)
Genom executive auktioner, som komma att förrättas å nedannämnde ställen och tider, försäljas:
1:o. Å Hammenhögs Tingställe Lördagen den 25 nästkommande Juni klockan 12 på dagen 218/8064:dels mantal af Skatte Rusthållshemmanet N:o 4 Glimminge af Bollshögs socken och JerrestadsHärad, utmätt från Mårten Jönsson för dess skuld till Stenkil Klemmedsson i Hofby.

1868 27/3, N:o 144 (se även: 1868 11/5, N:o 231)
Uti ingifwen ansökning hafwa Mårten Andersson i och Nils Nilsson i Gnalöf anhållit om förordnande för Kommissions-Landtmätaren P. S. Herbst att förrätta laga hemmansklyfning å egorna till Utsockne-Frälsehemmanet N:o 5 5/16 mantal Gnalöf i Bolshögs socken och Jerrestads härad, deraf Sökanderne ega hwardera 5/144 mantal samt Per Andersson 45/144 mantal.
Som nu Per Andersson icke underskrifwit ansökningen, warder han, jemlikt stadgandet i 13 § Kongl. Maj:ts förnyande Nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket den 9 November 1866, härmed förelagd att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blifwit uppläst från Predikstolen i förutnämnde Sockens kyrka, hit inkomma med yttrande huruwida han förenar sig med Sökanderne i walet af förrättningsman, wid påföljd att han annars förlorat rättigheten att sig widare i frågan yttra.

1868 11/12, N:o 105
Wid offentlig auktion, som Måndagen den 11 nästinstundande Januari kl. 12 på dagen anställes, såwäl inför Nöbbelöfs kyrkoråd i Nöbbelöfs sockenstuga, som inför Konungens Befallningshafwande här å Landskontoret, kommer till arrende på trettio års tid, räknad från midfastan år 1869, att utbjudas en Nöbbelöfs kyrka tillhörig, inom Glimminge by i Bollshögs socken belägen jord, kyrkoängen kallad, innehållande efter uppskattning 2 tunland 22 1/5 kappland; Hwilket till spekulanters kännedom kungöres med tillkännagifwande att den högstbjudande bör wid auktionen aflemna en af twänne personer, en för båda och båda för en, såsom för egen skuld ingången, till wederhäftigheten styrkt borgen för alla i arrendekontraktet föreskrifna skyldigheters fullgörande under de fem första arrendeåren, äfwen i den händelse arrendatorn skulle under tiden aflida; att projekt till arrendekontrakt finnes att tillgå härstädes och hos Pastors-Embetet, hwilket sednare jemwäl håller karta och beskrifning öfwer lägenheten för spekulanter tillgängliga; samt att det ankommer på Konungens Befallningshafwande och Biskops-Embetet, hwilka utfärda arrendekontrakt, att blifwande anbud antaga eller förkasta.

1874 29/7, N:o 258
Genom offentlig auktion som af Kronofogden i Ingelstads fögderi förrättas å Tingsstället i Hammenhög Måndagen den 5 nästinstundande Oktober kl. 11 f.m., kommer i den ordning, som om fast egendom, den der utmätt blifwit, särskildt stadgadt är, att försäljas Skolläraren O. Swenssons i Skillinge Konkursbos fastighet kronoskatte rusthållshemmanet N:o 4 3/32 mtl. Glimminge i Bollshögs socken af Jerrestads härad. Spekulanter kunna såwäl härstädes som hos ofwannämnde Kronofogde erhålla kännedom om egendomens beskaffenhet.

1891 5/12, N:o 306
Kungörelse om allmänna efterlysningar.
På begäran af: 1:o) Kronofogden i Ingelstads fögderi.
Dragonen [nr 64] Carl Ekdahl från Glimminge, hwilken, efter att genom Ingelstads och Jerrestads häradsrätts utslag den 5 Oktober detta år blifwit dömd att för misshandel hållas till fängelse i en månad, rymt från orten.

Åter till huvudmenyn